Splošni pogoji


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »KOLESCE«

Sistem za izposojo koles v Mestni občini Celje, Občini Laško, Občini Žalec, Občini Polzela, Občini Zreče, Občini Slovenske konjice, Občini Štore, Občini Šentjur, Občini Braslovče in Občini Vojnik se imenuje KOLESCE in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Zreče, Občina Slovenske Konjice, Občina Štore, Občina Šentjur, Občina Braslovče in Občina Vojnik so nosilci sistema KOLESCE, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana. 

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki. 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema KOLESCE. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). 

I. Uvodne določbe 

1)    Mestna občina Celje , Občina Laško, Občina Žalec, Občina Polzela, Občina Zreče, Občina Slovenske Konjice, Občina Štore, Občina Šentjur, Občina Braslovče in Občina Vojnik (»nosilec«) izposojajo kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2)    Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec «). *

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: nomago.si/izposoja-koles
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3)    Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.kolesce.si 

4)    Sistem za izposojo koles vključuje terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za navadna kolesa in ločeno za električna kolesa ter navadna in električna kolesa; sestavni deli sistema KOLESCE so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: bikes.nomago.si. 

5)    Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe sistema. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6)    Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja zimovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7)    Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema. Postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko (to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema)).

*Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom servis in redistribucijo.

II. Registracija in potrditev

1)    Registracijo v sistem je mogoče opraviti prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.kolesce.si, na terminalu za najem, prek klica v klicni center vzdrževalca ali osebno na prodajnem mestu. 

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim soglasjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.kolesce.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem  osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si. 

2)    Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo, številko kreditne kartice ali Paypal račun oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.  

3)    Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4)    Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo, spletni uporabniški rač ali uporabniški račun na terminalu za najem kolesa. 

5)    Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6)    Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem KOLESCE),  stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec KOLESCE ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni. 

7)    Strošek registracije uporabnika v sistem znaša 1 EUR (oz. po veljavnem ceniku),  ki je dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8)    Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih informacij, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9)    Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Kolesce v višini 2 EUR oz. po veljavnem ceniku ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.kolesce.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika. 

III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu KOLESCE

1)    Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja občin, ki so nosilke sistema,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovednih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo. 

2)    Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3)    Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4)    Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5)    Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6)    Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima vzdrževalec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7)    Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8)    Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.

IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ dve kolesi z enim uporabniškim računom. Obstoječi uporabniki morajo upravljalcu sistema Kolesce podati zahtevek za spremembo omejitve najema kolesa preko telefona ali po elektronski pošti.

V. Trajanje najema

1)    Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepom kolesa iz priklopnega stebrička oziroma s samodejnim odklepom ključavnice na okvirju kolesa.

2)    Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja.  Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3)    Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.  

VI. Pogoji in način najema kolesa

1)    Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2)    Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3)    Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4)    Uporabnik je poleg tega pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za cesto in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5)    Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, mora uporabnik nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.

VII. Parkiranje najetih koles

1)    Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne bo poškodovalo tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti ključavnico, ki je nameščena na kolesu. 

2)    Koles ni dovoljeno začasno parkirati

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštne predale ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3)    Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.  

4)    Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5)    Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1)    Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema KOLESCE, ki so objavljena na spletu in v mobilni aplikaciji.

2)    Uporabnik mora najeto kolo vedno postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema KOLESCE, in sicer tako, da se odda navadno kolo v priklopno mesto za navadna kolesa in električno kolo v priklopno mesto za električna kolesa. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa.

3)    V primeru, da na uradnem postajališču sistema KOLESCE ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo tako, da ga parkira ob drugo kolo in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4)    Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. Le to je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5)    Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, ali, če uporabnik odjavi/vrne kolo na lokaciji izven uradne postaje sistema KOLESCE, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nepravilne vrnitve kolesa v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.

6)    Če uporabnik ob vračilu kolesa v sistemu KOLESCE ne zaklene s ključavnico, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.

7)    Strošek prekoračitve maksimalnega časa najema kolesa je določen v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE.  

IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1)    V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja. 


X. Odgovornost uporabnika

1)    Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat. 

2)    Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji. 

3)    Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja. 

4)    Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 300,00 EUR za navadno kolo in 1000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5)    Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6)    Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti  vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1)    Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2)    Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3)    Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4)    Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.kolesce.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktne podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev. 


XIII. Zlorabe in izključitve

1)    Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti. 

2)    Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1)    Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik je dostopen na spletnem naslovu www.kolesce.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom. 

2)    Letna naročnina (tarifa) je veljavna 12 mesecev po izbiri letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna naročnina prekine. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika. V primeru najema dveh koles se najem drugega kolesa obračunava po osnovni tarifi določeni v ceniku za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE. 

3)    Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles KOLESCE. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. Uporabnik lahko naročnino prekliče samo enkrat na leto. 

4)    V primeru nadgradnje iz standardne naročnine v premium naročnino veljajo naslednja pravila oziroma pogoji:

a)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, manj kot 30 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 100 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. 

b)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 30 dni in manj kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 50 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Preostalih 50 % vrednosti naročnine pa predstavlja odstopnino za odstop od najemnega razmerja. 

c)    V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. 


XV. Plačila

1)    Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno kartico, paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna bremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2)    Če stroškovne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem  naslovu www.kolesce.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3)    Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4)    Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5)    Načini plačila: 

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno ali debetno kartico oz. paypal računom.
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1)    Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.kolesce.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2)    Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabnikom.

3)    Uporabniki  lahko podajo pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa. 


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja 

1)    Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja kot je opredeljena v teh splošnih pogojih. 

2)    Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.kolesce.si  ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si. 

3)    Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 3. odstavku XIV. točke.  


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1)    Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke uporabnikov, kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov. 

2)    Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3)    Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljalcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti. 

4)    Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena v tem dokumentu.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče.


XX. Končne določbe

1)    Ti Splošni pogoji so v veljavi od 10.10.2023 dalje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni so na spletnem naslovu www.kolesce.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali v mobilni aplikaciji.
Pravila o zasebnosti


Upravljavci osebnih podatkov so:  


MESTNA OBČINA CELJE:
Kontaktni podatki: Mojca Perše, telefon: 03/4265822 e-pošta: mojca.perse@celje.si

OBČINA LAŠKO:
Kontaktni podatki: Denis Balažič, Intelektum, telefon: 02/6209840, e-pošta: info@intelektum.eu

OBČINA ŽALEC
Kontaktni podatki: Darja Orožim, telefon: 03/7136412 e-pošta: darja.orozim@zalec.si

OBČINA POLZELA
Kontaktni podatki: Petra Sitar, telefon: 03/7033200, e-pošta: petra.sitar@polzela.si

OBČINA ZREČE
Kontaktni podatki: Jerneja Merva, telefon: 041 921 762, e-pošta: dpo@zrece.eu

OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Kontaktni podatki: Smiljana Sirc Vipotnik, telefon: 03/7573377, e-pošta: smiljana.sirc-vipotnik@slovenskekonjice.si

OBČINA ŠTORE
Kontaktni podatki: Maja Godec, telefon: 03/7803853, e-pošta: maja.godec@store.si

OBČINA ŠENTJUR
Kontaktni podatki: Mateja Močnik,  03/7471397, e-pošta: mateja.mocnik@sentjur.si


Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to za izvajanje pogodbe o najemu za kolo »KOLESCE«, ki ste jo sklenili z nami. 

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, telefon, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke, oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa in številka kolesa, IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotki (pri uporabi spletne strani).  

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun in še eno leto in pol po deaktivaciji uporabniškega računa. Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabniki, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke. 

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalci in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike by TIER, Grom d.o.o., Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja. 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe

 • Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 
 • Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.
 • V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen. Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko z pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES "GO2GO"

Sistem za izposojo koles v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Gorica (Comune di Gorizia) se imenuje GO2GO in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Mestna občina Nova Gorica je nosilec sistema GO2GO, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo

koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema GO2GO. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I. Uvodne določbe

1) Mestna občina Nova Gorica (»nosilec«) izposoja kolesa in elektronska kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: www.go2go.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.go2go.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje: terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za navadna kolesa in ločeno za električna kolesa ter navadna in električna kolesa skupaj; sestavni deli sistema GO2GO so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.go2go.si,

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.


II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.go2go.si, na terminalu za najem, prek telefona ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.go2go.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika ter pri terminalu za najem v sistemu GO2GO.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem GO2GO), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec GO2GO ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko spleta ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu GO2GO po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO« ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.go2go.si . V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu GO2GO

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Gorica (Comune di Gorizia),
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


V. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca ali s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju pametnega kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

4) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je na voljo na spletnem naslovu www.go2go.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema GO2GO, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema GO2GO, in sicer tako, da se odda navadno kolo v priklopno mesto za navadna kolesa in električno kolo v priklopno mesto za električna kolesa. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa ali s pomočjo vgrajene ključavnice in šifre, ki jo je uporabnik prejel ob najemu 6kolesa.

3) V primeru, če na uradnem postajališču sistema GO2GO ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo vgrajene ključavnice ob drugo kolo v sistemu ali ob priklopno mesto ter se odjavi iz sistema. Pametno kolo s ključavnico na okvirju kolesa uporabnik odda ob drugo kolo v sistemu in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa, v tem primeru se najem konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik dgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 150,00 EUR za navadno kolo in 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe dodeljene kode / PIN / gesla s strani tretjih oseb.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.go2go.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakte podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabniknamerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO« je dostopen na spletnem naslovu www.go2go.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«.

2) Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna najemnina prekine.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

4) V primeru nadgradnje iz standardne naročnine v premium naročnino veljajo naslednja pravila oziroma pogoji:

a) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, manj kot 30 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, se naročniku vrne 100 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Dobroimetje je veljavno 2 leti od datuma prejema.

b) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 30 dni in manj kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine,se naročniku vrne 50 % vrednosti naročnine v obliki dobroimetja na uporabniški račun. Preostalih 50 % vrednosti naročnine pa predstavlja odstopnino za odstop od najemnega razmerja. Dobroimetje je veljavno 2 leti od datuma prejema.

c) V primeru nadgradnje s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 90 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.go2go.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseč

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles »GO2GO«, ki je na voljo na spletnem naslovu www.go2go.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem računu oziroma uporabniškem profilu na naslovu www.go2go.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik je dolžan podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.go2go.si ali na podlagi pisnega obvestila zdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. Točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov (vključno z informiranjem in obveščanjem uporabnikov preko SMS in/ali e-poštnih sporočil), kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.go2go.si.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od  20. 4. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.go2go.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali mobilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.
Pravila o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je:

Intelektum Maribor

02/6209840

info@intelektum.eu

 

Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov


Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo »GO2GO«, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa,  GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.


Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov:

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Grom d.o.o., Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


 Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov


Pravica do izbrisa osebnih podatkov/pozabe

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti 


Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 01 z dne 21. 5. 2021SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »NOMAGO BIKES LJUBLJANA«

Sistem za izposojo koles na območju Mestne občine Ljubljana se imenuje Nomago Bikes Ljubljana in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilec in vzdrževalec sistema Nomago Bikes je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Nomago Bikes Ljubljana. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I.  Uvodne določbe

1. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec*«) vrši upravljanje  s  sistemom,  nadzor  nad  sistemom,  servis  in redistribucijo.

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: https://www.nomago.si/izposoja-koles
 • Telefonska številka: 01 431 77 60
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3. Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana: https://www.nomago.si/izposoja-koles

4. Sistem za izposojo koles  vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa. Sestavni deli sistema Nomago Bikes Ljubljana so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/izposoja-koles.

5. Nosilec vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6. Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7.  Nosilec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

* Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucije.


II.  Registracija in potrditev

1. Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles preko klica v klicni center vzdrževalca sistema ali osebno na prodajnem mestu.
Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte.

2. Pri registraciji mora uporabnik navesti:

 • mobilno telefonsko številko,
 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana,
 • številko kreditne kartice / Paypal
 • obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3. Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4. Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Nomago Bikes Ljubljana.

5. Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila.

6. Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Nomago Bikes Ljubljana), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec Nomago d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7. Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta ali osebno na prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8. Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo, kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9. Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana ter skladno z navodili na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.

III.  Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana

1. Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za vračilo kolesa izven postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2. Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3. Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4. Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5. Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6. Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7. Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8. Uporabniku je  izrecno  prepovedana  prepustitev  kolesa  v  kakršnokoli,  brezplačno  ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV.  Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1. Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.

2. Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.


VI.  Pogoji in način najema kolesa

1. Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2. Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3. Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Nomago Bikes Ljubljana.

4. Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5. Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma  sporočiti.

6. Če uporabnik  ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII.  Parkiranje najetih koles

1. Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2. Koles ni dovoljeno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3. Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4. Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5. Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII.  Vračilo najetih koles

1. Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Nomago Bikes Ljubljana, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2. Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa.

3. V primeru, da na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Ljubljana ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo električne ključavnice. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4. V primeru, da uporabnik zaklene kolo s pametno ključavnico izven uradne postaje sistema Nomago Bikes se najem uporabniku ne bo zaključil.

5. Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

6. Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1. Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2. Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3. Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4. Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 1.500,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5. Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6. Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI.  Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII.    Zaupnost informacij o uporabnikih

1. Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3. Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1. Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2. Omejitev odgovornosti, opredeljena v točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3. Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1. Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je dostopen na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.

2. Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Veljavnost letne naročnine se samodejno podaljša za eno leto, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

3. Študentska naročnina (študentska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je po registraciji v sistem in plačilu študentske naročnine veljavna od 1. oktobra do 30. junija. Veljavnost študentske naročnine se samodejno podaljša za obdobje veljavnosti, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Študentska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

4. Mesečna naročnina (mesečna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 1 mesec po registraciji v sistem in plačilu mesečne naročnine. Veljavnost mesečne naročnine se samodejno podaljša za en mesec, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Mesečna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

5. Tedenska naročnina (tedenska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 7 dni po registraciji v sistem in plačilu tedenske naročnine. Veljavnost tedenske naročnine se samodejno podaljša za en teden, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Tedenska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

6. 3-dnevna naročnina (3-dnevna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 3 dni po registraciji v sistem in plačilu 3-dnevne naročnine. Veljavnost 3-dnevne naročnine se samodejno podaljša za 3 dni, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. 3-dnevna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

7. Najvišja dnevna cena najema kolesa je določena v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Ko uporabnik z vsoto pretečenega časa najema doseže najvišjo dnevno ceno, ta velja 24 ur od začetka najema..

8. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče letno naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

9. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče študentsko naročnino največ 14 dni od datuma nakupa študentske naročnine (študentske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti študentske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena študentska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

10. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče mesečno naročnino največ 3 dni od datuma nakupa mesečne naročnine (mesečne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti mesečne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena mesečna naročnina, več kot 3 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

11. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče tedensko naročnino največ 1 dan od datuma nakupa tedenske naročnine (tedenske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti tedenske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena tedenska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

12. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče 3-dnevno naročnino največ 1 dan od datuma nakupa 3-dnevne naročnine (3-dnevne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti 3-dnevne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena 3-dnevna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

XV. Plačila

1. Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, Paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2. Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki  nastane  zaradi  uporabnikove  krivde,  ali  iz  drugih  razlogov,  za  katere  je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je objavljen na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3. Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4. Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5. Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno kartico paypal računom.
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI.  Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1. Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v  svojem uporabniškem profilu na naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2. Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne, mesečne ali tedenske tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3. Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII.  Odpoved pogodbenega razmerja

Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.


XVIII.  Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1. Nosilec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2. Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3. Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4. Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v  Pravilih  zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles.


XIX.  Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


XX. Končne določbe

Splošni pogoji so v veljavi od 1. 6. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu https://www.nomago.si/izposoja-koles. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Nomago Bikes Ljubljana.
Pravila o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je:

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.

Telefonska številka: 01 431 77 60

Elektronski naslov: dpo@nomago.si


Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo Nomago Bikes, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov:

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


 Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov


Pravica do izbrisa/pozabe osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.¸


Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana

verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti 

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 01 z dne 1. 6. 2022


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za izposojo koles v Občini Zagorje ob Savi se imenuje ZAnaprej in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Občina Zagorje ob Savi je nosilec sistema ZAnaprej, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema ZAnaprej skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.

I. Uvodne določbe

1) Občina Zagorje ob Savi (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: www.zanaprej.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.zanaprej.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje: terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema ZAnaprej so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.zanaprej.si,

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.

II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.zanaprej.si, na terminalu za najem, preko klica v klicni center ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »ZAnaprej«, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo, spletni uporabniški račun ali na terminalu za najem koles v sistemu ZAnaprej.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem ZAnaprej), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec ZAnaprej ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko mobilne aplikacije ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu ZAnaprej po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.zanaprej.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu ZAnaprej

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja Občine Zagorje ob Savi,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca ali s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju pametnega kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah, 
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema ZAnaprej, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema ZAnaprej. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s pametno ključavnico na okvirju kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema ZAnaprej ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno vrne kolo s pomočjo pametne ključavnice na okvirju kolesa. Uporabnik kolo parkira ob drugo kolo, vrnjeno v stojalo in ročno zaklene pametno ključavnico na okvirju kolesa, najem pa se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini 30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.

X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.

XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe dodeljene kode/PIN gesla s strani tretjih oseb.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.zanaprej.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakt vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej je dostopen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej.

2) Letna naročnina (letna tarifa), določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna najemnina prekine.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi le enkrat prekliče letno naročnino, največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife), po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo presegati.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.zanaprej.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik je dolžan podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.zanaprej.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov (vključno z informiranjem in obveščanjem uporabnikov preko SMS in/ali e-poštnih sporočil), kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.zanaprej.si.

XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi

alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Trbovljah.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 7. 8. 2021 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali obilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za izposojo koles v Občini Zagorje ob Savi se imenuje ZAnaprej in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Občina Zagorje ob Savi je nosilec sistema ZAnaprej, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema ZAnaprej skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.

I. Uvodne določbe

1) Občina Zagorje ob Savi (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: www.zanaprej.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.zanaprej.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje: terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema ZAnaprej so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.zanaprej.si,

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.

II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.zanaprej.si, na terminalu za najem, preko klica v klicni center ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles »ZAnaprej«, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo, spletni uporabniški račun ali na terminalu za najem koles v sistemu ZAnaprej.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem ZAnaprej), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec ZAnaprej ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko mobilne aplikacije ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu ZAnaprej po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.zanaprej.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu ZAnaprej

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za poti zunaj območja Občine Zagorje ob Savi,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca ali s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju pametnega kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah, 
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema ZAnaprej, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema ZAnaprej. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s pametno ključavnico na okvirju kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema ZAnaprej ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno vrne kolo s pomočjo pametne ključavnice na okvirju kolesa. Uporabnik kolo parkira ob drugo kolo, vrnjeno v stojalo in ročno zaklene pametno ključavnico na okvirju kolesa, najem pa se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini 30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe dodeljene kode/PIN gesla s strani tretjih oseb.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.zanaprej.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakt vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej je dostopen na spletnem naslovu www.zanaprej.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej.

2) Letna naročnina (letna tarifa), določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna najemnina prekine.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi le enkrat prekliče letno naročnino, največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife), po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je objavljen na spletnem naslovu www.zanaprej.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo presegati.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal
 • Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles ZAnaprej, ki je na voljo na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.zanaprej.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik je dolžan podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.zanaprej.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov (vključno z informiranjem in obveščanjem uporabnikov preko SMS in/ali e-poštnih sporočil), kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.zanaprej.si.

XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi

alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Trbovljah.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 7. 8. 2021 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.zanaprej.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali obilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.Pravila o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je:
Občina Zagorje ob Savi
03 56 55 700
obcina.zagorje@zagorje.si


Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo »ZAnaprej«, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Grom d.o.o., Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov 


Pravica do izbrisa osebnih podatkov/pozabe

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana

verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti 

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 01 z dne 7. 8. 2021


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »NOMAGO BIKES RADLJE OB DRAVI« 

Sistem za izposojo koles na območju občine Radlje ob Dravi se imenuje Nomago Bikes Radlje ob Dravi in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilca sistema sta Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in RRA Koroška d.o.o. Vzdrževalec sistema je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana. 

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki. 

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.

I. Uvodne določbe

1) Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in RRA Koroška d.o.o. (»nosilec«) izposojata električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi vrši distribucijo sistema. 

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis. Kontaktni podatki: 

 • Naslov: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 
 • Spletna stran: www.bikes.nomago.si 
 • Telefonska številka: 01 431 77 60 
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si 
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi www.bikes.nomago.si. 

4) Sistem za izposojo koles vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.bikes.nomago.si. 

5) Nosilec in vzdrževalec vzdržujeta sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema. 

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bosta nosilec in vzdrževalec ustrezno obveščala uporabnike.

7) Vzdrževalec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema). 

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis.

II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si ali preko klica v klicni center vzdrževalca sistema. Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem preko elektronske pošte. 

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, elektronski naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, številko kreditne kartice / Paypal oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem. 

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

 4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Nomago Bikes Radlje ob Dravi

. 5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS.

 6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Nomago Bikes Radlje ob Dravi), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec Nomago d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni. 

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona ali spleta je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najemov v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najemov v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo, kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil. 

9) Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Nomago Bikes Radlje ob Dravi, po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika. 


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Nomago Bikes Radlje bo Dravi

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • za vračilo kolesa izven postaj sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi,
 • za podnajem tretjim osebam,
 • osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

4) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštnih predalih ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji, v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo električne ključavnice. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.


IX. Odgovornosti nosilca in vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnk odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 2.000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.bikes.nomago.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 4. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi je dostopen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

2) Ponudnik lahko objavi tudi posebne promocijske ali partnerske tarife v okviru posebnih akcij ali posebnih partnerskih pogodb. Dodatne informacije o teh popustih bodo objavljene na uradni spletni strani sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi.

3) Mesečna naročnina določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi je veljavna 1 mesec po registraciji in plačilu mesečne naročnine. Mesečna naročnina se samodejno prekine 1 mesec po registraciji in plačilu naročnine. Mesečna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

4) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče mesečno naročnino največ 3 dni od datuma nakupa mesečne naročnine po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti mesečne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena mesečna naročnina, več kot 3 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev). Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je objavljen na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska.

V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno/debetno kartico oz. paypal računom.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Radlje ob Dravi, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.bikes.nomago.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo mesečne naročnine, partnerskih trif, bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.bikes.nomago.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer mesečna naročnina) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Vzdrževalec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Vzdrževalec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 6. 7. 2023 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Nomago Bikes Radlje ob Dravi.


PRAVILA O ZASEBNOSTI 

Upravljavec osebnih podatkov je:

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Telefonska številka: 01 431 77 60
Elektronski naslov: dpo@nomago.si

Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo Nomago Bikes, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.


Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov:

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov 


Pravica do izbrisa/pozabe osebnih podatkov 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.¸


Pravica do preklica privolitve 

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov 

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora 

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami 

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe 

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 01 z dne 6. 7. 2023


»Sevničan«

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES

Sistem za izposojo koles v občini Sevnica se imenuje Sevničan in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Občina Sevnica je nosilec sistema Sevničan, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Sevničan. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18).


I. Uvodne določbe

1) Občina Sevnica (»nosilec«) izposoja kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec1«).

Kontaktni podatki:

 • Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
 • Spletna stran: bikes.nomago.si
 • Telefonska številka: 014317760
 • Elektronska pošta: bikes@nomago.si
 • Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: bikes.nomago.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje opremo za označevanje postaje, stojala in priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema Sevničan so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike in omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.bikes.nomago.si.

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe sistema. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja zimovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema. Postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko (to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema)).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom in servis.


II. Registracija in potrditev

1) Registracijo v sistem je mogoče opraviti prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.sevnican.si ali prek klica v klicni center vzdrževalca.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim soglasjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.sevnican.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan, številko kreditne kartice ali Paypal račun oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo ali spletni uporabniški račun za najem koles.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Sevničan), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec sistema Sevničan ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem znaša 1 EUR (oz. po veljavnem ceniku), ki je dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih informacij, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca naroči uporabniško kartico za izposojo koles v sistemu Sevničan v višini 2 EUR oz. po veljavnem ceniku ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.sevnican.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Sevničan

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

 • a) osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),
 • b) za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
 • c) za poti zunaj območja občine, ki je nosilka sistema,
 • d) za podnajem tretjim osebam,
 • e) osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovednih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
 • f) v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima vzdrževalec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ dve kolesi z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepom kolesa iz priklopnega stebrička oziroma s samodejnim odklepom ključavnice na okvirju kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema, za obdobje 15 minut.

4) Uporabnik je poleg tega pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za cesto in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

5) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, mora uporabnik nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne bo poškodovalo tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno začasno parkirati:

 • pri semaforjih,
 • pri parkomatih ali parkirnih urah,
 • pri prometnih znakih,
 • pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
 • pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
 • tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
 • tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
 • na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
 • na javnih stojalih za kolesa,
 • kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
 • na vodilnih ploščah za slepe,
 • na poštne predale ali pred njimi,
 • pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
 • na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Sevničan, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.sevnican.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Sevničan, ki so objavljena na spletu in v mobilni aplikaciji.

2) Uporabnik mora najeto kolo postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema Sevničan. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju pametnega kolesa.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema Sevničan ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo tako, da ga parkira ob drugo kolo in ročno zaklene ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. Le to je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

6) Če uporabnik ob vračilu kolesa v sistemu Sevničan ne zaklene s ključavnico, bo vzdrževalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo v višini, ki je določena v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

7) Strošek prekoračitve maksimalnega časa najema kolesa je določen v trenutno veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 2.000,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode.

Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.sevnican.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktne podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik je dostopen na spletnem naslovu www.sevnican.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom.

2) Letna naročnina (tarifa) je veljavna 12 mesecev po izbiri letne naročnine. Vsaj 1 teden pred potekom aktivne letne naročnine bo uporabnik preko SMS ali e-poštnega sporočila obveščen o poteku in možnosti podaljšanja letne naročnine. V kolikor le te ne podaljša, se letna naročnina prekine. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika. V primeru najema dveh koles se najem drugega kolesa obračunava po osnovni tarifi določeni v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Sevničan.

3) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Sevničan. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja. Uporabnik lahko naročnino prekliče samo enkrat na leto.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno kartico, paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna bremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če stroškovne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem naslovu www.sevnican.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

 • Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno ali debetno kartico oz. paypal računom.
 • Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.sevnica.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu na naslovu www.sevnica.si in v mobilni aplikaciji. Seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabnikom.

3) Uporabniki lahko podajo pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.sevnican.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 3. odstavku XIV. točke.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke uporabnikov, kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljalcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena v tem dokumentu.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče.


XX. Končne določbe

1) Ti Splošni pogoji so v veljavi od 20.11.2023 dalje. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni so na spletnem naslovu www.sevnican.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji.


PRAVILA O ZASEBNOSTI

Upravljavec osebnih podatkov je:

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Telefonska številka: 01 431 77 60
Elektronski naslov: dpo@nomago.si


Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo Nomago Bikes, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki


Rok hrambe osebnih podatkov

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvPravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti 

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na spletni strani.

Verzija: 01 z dne 20. 11. 2023


SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA SISTEMA ZA AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO KOLES »MEDVODEK«

Sistem za izposojo koles na območju občine Medvode se imenuje Medvodek in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilec sistema je občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, vzdrževalec sistema je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Medvodek. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.


I. Uvodne določbe

1) Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec 1«) vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo.

Kontaktni podatki:

a) Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

b) Spletna stran: www.nomago.si/izposoja-koles

c) Telefonska številka: 01 431 77 60

d) Elektronska pošta: bikes@nomago.si

e) Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05


3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek: https://www.nomago.si/izposoja-koles/medvodek

4) Sistem za izposojo koles vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa; sestavni deli sistema Medvodek so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: www.nomago.si/izposoja-koles.

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6) Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času zime. O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7) Nosilec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

1 Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucijo


II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles, preko klica v klicni center vzdrževalca sistema ali osebno na informacijskem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, elektronski naslov, naslov, izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, številko kreditne kartice / Paypal oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme geslo oziroma osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Medvodek.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Medvodek), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta ali osebno na informacijskih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, bo dodano stanju na uporabniškem računu kot dobroimetje in se bo porabilo za stroške najemov ali nakupov v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, bo dodan stanju na uporabniškemu računu kot dobroimetje in se bo porabilo za strošek najemov ali nakupov v prihodnosti. Dobroimetja ni mogoče vrniti ali izplačati uporabniku. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Medvodek po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.


III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Medvodek

1) Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

a) osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),

b) za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,

c) za vračilo kolesa izven postaj sistema Medvodek ali Nomago Bikes Ljubljana,

d) za podnajem tretjim osebam,

e) osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),

f) v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je vožnja več kot ene osebe na kolesu, razen na tandem ali tovornem kolesu.

5) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

6) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

7) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles ter po ugotovitvi poškodb obračuna nastale stroške.

8) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa in uporabniškega računa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.


IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.


V. Trajanje najema

1)Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.


VI. Pogoji in način najema kolesa

1) Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Medvodek.

3) Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči, napolnjenost baterije, delovanje pogona, ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti

klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

4) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, baterija ali motor, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.


VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno parkirati:

a) pri semaforjih,

b) pri parkomatih ali parkirnih urah,

c) pri prometnih znakih,

d) pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,

e) pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,

f) tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,

g) tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,

h) na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,

i) na javnih stojalih za kolesa,

j) kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,

k) na vodilnih ploščah za slepe,

l) na poštnih predalih ali pred njimi,

m) pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,

n) na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Medvodek, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, ki je na voljo na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.


VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Medvodek in Nomago Bikes Ljubljana, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Medvodek ali Nomago Bikes Ljubljana. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa. Uspešno zaklenjeno ključavnico potrdi zvočni signal.

3) V primeru, da na uradnem postajališču sistema Medvodek ali Nomago Bikes Ljubljana ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo ključavnice na okvirju kolesa. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno. Uspešno zaklenjeno ključavnico potrdi zvočni signal.

4) V primeru, da uporabnik zaklene in pusti kolo s ključavnico na okvirju kolesa izven uradne postaje sistema Medvodek ali Nomago Bikes Ljubljana bo uporabniku obračunan strošek nepravilne uporabe oziroma dodatno nadomestilo, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema Medvodek.

5) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

6) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek.


IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.


X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 1.500,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema. Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.


XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.


XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.nomago.si/izposoja-koles ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.


XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.


XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek je dostopen na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek.

2) Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Veljavnost letne naročnine se samodejno podaljša za eno leto, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.

3) Najvišja dnevna cena najema kolesa je določena v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Medvodek. Ko uporabnik z vsoto pretečenega časa najema doseže najvišjo dnevno ceno, ta velja 24 ur od začetka najema.

4) Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče letno naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Medvodek. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.


XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, ki je objavljen na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

a) Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno kartico oz. paypal računom.

b) Na informacijskem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.

c) Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.


XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Medvodek, ki je na voljo na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem profilu v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne, mesečne ali tedenske tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.

3) Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.


XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko mobilne aplikacije ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.


XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles.


XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


XX. Končne določbe

Ti Splošni pogoji so v veljavi od 01.04.2024 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.nomago.si/izposoja-koles. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Medvodek.


PRAVILA O ZASEBNOSTI

Upravljavec osebnih podatkov je:

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ID za DDV: SI20991517, matična številka: 5874564000


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
Telefonska številka: 00 386 31 692 524
Elektronski naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si


Namen, zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to je za izvajanje pogodbe o najemu za kolo Medvodek, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

 • Podatki uporabnika: Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, izbira naročnine, stanje dobroimetja,
 • Podatki o uporabi spletnega mesta: IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani),
 • Podatki o uporabi koles: oznaka postaje, čas in lokacija prevzema in vrnitve kolesa, GPS lokacija kolesa pred in po najemu, številka kolesa,
 • Plačilni podatki uporabnika: številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke,
 • Podatki o uporabi mobilne aplikacije: podatki o uporabniku, podatki o uporabi koles, podatki o lokaciji uporabnika.


Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/


Rok hrambe osebnih podatkov

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun oz. največ 5 let (za namen uveljavljanja reklamacij in odškodninskih zahtevkov). Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabnikom, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke, oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa ali z izbrisom vseh drugih informacij o stranki.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci in pod-obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalcem in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.


Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.


Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.


Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Ogroženost varstva osebnih podatkov

Navkljub vsemu trudu varovanja podatkov popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca, ki je naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.


Veljavnost Pravil o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da Pravila o zasebnosti, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh Pravil o zasebnosti bo objavljena na spletni strani https://www.nomago.si/

Verzija: 01 z dne 01. 04. 2024


Te zanima več?

Prijavi se na e-novice Nomago Bikes. Obveščali te bomo o pomembnih informacijah in aktualnih ponudbah.

Prijava na e-novice
Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na