All we do is travel

Splošni pogoji poslovanja za letalske karte

Splošni pogoji in navodila

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila poslovanja so sestavni del pogodbe oz. vozovnice/voucherja, ki jo skleneta Nomago d.o.o. (v nadaljevanju Nomago) in potnik. Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo storitve Nomago in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila.

Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje za svoje potovanje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev.
Potnik lahko pridobi informacije o produktih in storitvah, ki jih posreduje Nomago, osebno v poslovalnici, prek elektronske pošte, telefonskih klicev ter prek spletne strani. Vsak produkt narekuje svoje pogoje in svoj način rezervacije, za katere se smatra, da je potnik z njimi seznanjen ob opravljeni rezervaciji.


Potnik se lahko za razlago vseh dokumentov, ki niso na voljo v slovenskem jeziku, obrne na Nomago na način, kot je naveden v prejšnjem odstavku, sicer se predvideva, da je s pogoji in vsebino navedenih dokumentov seznanjen.

Cene

Cene produktov, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene posameznih produktov potniki dobijo v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki; razen če je zaradi narave storitve ali produkta drugače določeno. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven.

Rezervacije

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Plačila

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v produktu ali storitvi (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje produkt ali storitev. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih ponudnika produkta ali storitve in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da produkt ali storitev omogočata želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove produkt ali storitev, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih posameznega produkta ali storitve. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Če pogoji produkta ali storitve omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih ponudnik produkta ali storitve zahteva.

Če potnik ob rezervaciji predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Zavarovalna premija znaša 3,5 % celotne kupnine produkta ali storitve + 6,5 % DDV. Ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi potnik sprejme splošne pogoje zavarovalnice. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred pričetkom ne odpove v skladu s pogoji, nima pravice do uveljavljanja vračila kupnine na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede, ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi sklenjenega zavarovanja rizika odpovedi.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja rizika odpovedi ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja (delna odpoved).

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (torej potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah te države. Nomago za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (če ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Ob rezervaciji posameznih produktov potnik posreduje podatke, ki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih (potnem listu in osebni izkaznici); te je potnik dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršne koli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Potniki s strani Nomaga, razen v predhodno dogovorjenih primerih, ne prejemajo posebnih obvestil glede potovanja. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. Nomago ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev/odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Točnost prevoznikov

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Seznam prevoznikov z lokacijami sedežev

Spodnja povezava vodi do seznama letalskih družb z lokacijami sedežev posameznih podjetij:

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true

Ostalo

Nomago vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice.

V vseh cenah je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave.

i. Letalske vozovnice

Če pogodbo predstavlja letalska vozovnica, potem veljajo splošni pogoji, kot so določeni s strani mednarodnega združenja prevoznikov IATA. Za vsako letalsko vozovnico veljajo svoji pogoji, katere določi prevoznik in o katerih je potnik seznanjen pred ali ob nakupu s strani Nomaga. Potnik in Nomago sta se dolžna ravnati po pogojih, ki jih določi letalska družba. Nomago je posrednik med potnikom in letalsko družbo in je kot tak odgovoren potniku posredovati vse potrebne informacije, ki jih ta potrebuje. Nomago ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekuje letalska družba.

Cene letalskih kart, navedene na spletnih straneh in reklamnem materialu, so informativne narave. Natančne cene dobi potnik v poslovalnici, prek telefona ali elektronske pošte. Vse cene, ki jih potnik dobi v obliki ponudbe na omenjene načine, so že z vsemi vključenimi pristojbinami in dodatki. Predračun/ponudba velja samo za plačila v okviru delovnega časa isti dan izdaje predračuna; naslednji dan predračun, razen če je bilo to posebej poudarjeno, ni več veljaven. Cene letalskih kart se lahko dnevno spreminjajo zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ter višini pristojbin, o čemer je potnik obveščen ob rezervaciji.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, če je taka zahteva posamezne letalske družbe, ter plačati morebitne stroške rezervacije. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezna letalska družba za izbran tip letalske karte; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekatere letalske družbe nudijo rezervacije v čakalni vrsti (t. i. wait list). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ...) Nomago v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi in zaradi tega odpovedi letov, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Nomago ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.


V primeru, da letalska družba odpove let, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi leta potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi potoval, ali stroškov cepljenj, ki jih ta država zahteva. Nomago ne odgovarja za zamude letal kakor tudi ne za spremembe potovanja potnika, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje letalska družba za izbrano letalsko karto. Za izvedbo spremembe mora potnik plačati stroške, kot so določeni v pogojih letalske družbe in o katerih je bil potnik predhodno seznanjen; pod pogojem, da izbrana letalska karta omogoča želene spremembe, o čemer je bil potnik pisno/ustno seznanjen.

Potnik lahko v vsakem trenutku pisno odpove letalsko karto, vendar v trenutku odpovedi začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih letalske družbe za izbrano letalsko karto. Nomago in potnik sta dolžna spoštovati veljavne pogoje, kot jih narekuje letalska družba. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih letalska družba zahteva.

Prtljaga

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itn., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob rezervaciji, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Za vprašanja glede točnih pravil za dovoljeno prtljago ter točnih cen dodatne prtljage se obrnite na travel@nomago.si ali pokličite 01 439 16 90.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Nomago ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Točnost prevoznikov

Nomago ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Nomago ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ii. STAy Student (prenočišča, ture, prevozi) & Exclusively Hotels

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomago v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ... ) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu Nomago izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako Nomago ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere Nomago nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, ampak niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati Nomagu pristojbino 35 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru, da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali Nomago. Če potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri Nomagu in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani Nomaga.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

iii. Spletne rezervacije STAystudent – t.i. “on-line” rezervacije

Rezervacijo prenočišč, tur, prevozov ... lahko potnik opravi tudi prek spletne strani Nomago – t. i. rezervacija “on-line”. Potnik lahko naredi rezervacijo oziroma naroči želen produkt ali storitev najmanj 10 dni pred načrtovanim datumom odhoda. Rezervacija ni potrjena, dokler potnik ne dobi potrditve s strani Nomaga. Če rezervacije ni bilo moč opraviti, je potnik obveščen s strani Nomaga v roku dveh delovnih dni prek telefona ali elektronske pošte.

Če potnik želi rezervirati produkt ali storitev manj kot 10 dni pred želenim odhodom ali ima posebne zahteve (npr. rezervacija skupin, ki štejejo več kot 9 oseb), se mora obrniti neposredno na poslovalnico Nomago prek telefona, faksa ali elektronske pošte. Če želen produkt ali storitev zahtevata dodatne stroške zaradi pozne prijave (npr. hitra pošta), mora potnik ob plačilu poravnati tudi te.

Potnik je ob rezervaciji dolžan navesti vse podatke (kot so objavljeni v veljavnih potnih dokumentih), predložiti dokumente, ki jih zahteva produkt, ter plačati stroške rezervacije, če to zahteva posamezen produkt. Pogoji rezervacije so odvisni od pogojev, kot jih narekuje posamezni produkt; ti pogoji so posredovani potniku, ki se odloča na podlagi pridobljenih informacij. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Nekateri ponudniki nudijo rezervacije na zahtevek (t. i. request). Če pride do take ponudbe, je potnik obveščen o pogojih take rezervacije posameznega ponudnika in se je dolžan ravnati po njih, če sprejme njihovo ponudbo.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Nomago oz. Nomago prejme plačilo na svoj transakcijski račun; plačilo mora biti vidno na transakcijskem računu Nomaga v okviru delovnega časa. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA ... ) produkta ali storitve Nomago v primeru vračila plačila Nomago v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Po opravljeni rezervaciji in izvedenem plačilu Nomago izda “voucher”, ki je potrdilo o rezervaciji in plačanem produktu ali storitvi. Voucher dobi potnik po navadi prek elektronske ali priporočene pošte; v izjemnih primerih prek faksa ali ga osebno prevzame v poslovalnici. Potnik mora vedno imeti s sabo voucher kot potrdilo o rezervaciji in plačilu, saj ga ponudnik produkta ali storitve brez voucherja ni dolžan sprejeti. Nomago je posrednik med potnikom in ponudnikom produkta ali storitve in kot tak ne odgovarja za posamezne pogoje, ki jih narekujejo ponudniki produktov ali storitev. Prav tako Nomago ni odgovoren za kakršne koli zahteve, izgube, škodo, stroške ali izdatke v primeru poškodbe, nesreče ali smrti, poškodbe ali izgubo prtljage ali druge lastnine, nezadovoljstvo, razočaranost, nervozo ali frustracijo, ki bi nastala zaradi:

a) napake druge stranke;

b) mehanske napake, dejanj vlade, vremena ali drugih faktorjev, na katere Nomago nima vpliva;

c) neuspeh potnika, da si pridobi vse potrebne dokumente;

d) potnikove nezmožnost ali nepozornosti, da sledi navodilom, ki vključujejo, vendar niso omejene na prijavo (check-in), odjavo (check-out), upravljanje s prtljago;

e) odpovedi ali spremembe ponudbe potovanja iz katerega koli razloga;

f) vsakih fizičnih omejitev ali zdravstvenih težav, ki jih ima potnik.

Spremembe in odpovedi

Potnik lahko zahteva spremembe v potovanju (npr. sprememba imena, števila potnikov, datuma, destinacije ... ), vendar v okviru pogojev, ki jih narekuje ponudnik produkta ali storitve. Poleg morebitnih stroškov, ki jih zahteva produkt ali storitev, mora potnik za vsako spremembo plačati Nomagu pristojbino 25 € ter morebitne druge stroške, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu; vse spremembe morajo biti izvedene najmanj 1 teden pred odhodom ali v roku, ki ga določa ponudnik produkta ali storitve.

V primeru, da potnik odpove več kot 72 ur pred odhodom, znašajo stroški odpovedi 25 € za izdan voucher ter morebitne druge stroške odpovedi, ki jih zaračunava ponudnik produkta ali storitev in o katerih je bil potnik obveščen pred ali ob plačilu. Če pogoji omogočajo potniku ob odpovedi delno vračilo kupnine, potem je potnik dolžan predložiti vse dokumente, ki jih zahtevata ponudnik produkta ali storitve ali Nomago. Če potnik odpove manj kot 72 ur pred odhodom, potem izgubi celotno kupnino.

Potnik mora odpovedati pisno pri Nomagu in ne neposredno pri ponudniku produkta ali storitev. To lahko stori prek elektronske pošte, faksa ali priporočene pošte. Odpoved ni dokončna, dokler potnik ne dobi potrdila o prejemu odpovedi s strani Nomaga.

Reklamacije in pritožbe

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku. Brez pisne reklamacije Nomago ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Nomago d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Nomago take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Nomago posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Nomago ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.

IATA - pogodbeni pogoji in druga pomembna obvestila

IATA - International Air Transport Association oz. Mednarodno zruženje za zračni promet je mednarodna organizacija, ki združuje vse komercialne letalske prevoznike in prek različnih konvencij nadzoruje kar 230 letalskih družb, ki predstavljajo 93 % mednarodnega zračnega prometa.

Pogoji za uporabo spletne strani in foruma

Tvoj dostop do spletnega strani in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo prebereš. Z vstopom na stran www.nomago.si potrjuješ, da si s temi splošnimi pogoji seznanjen, da z njimi soglašaš ter da te določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Spreminjanje pogojev uporabe

Nomago si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo strani. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Stran smeš uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del strani www.nomago.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki
Za uporabo določenih storitev na strani moraš opraviti vpis, pri katerem boš moral posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Nomago se obvezuje, da bo tvoje osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Odgovoren si za vse aktivnosti, opravljene z uporabo tvojega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjuješ svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, moraš o tem nemudoma obvestiti administratorja strani. Nomago ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe tvojega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba
Kot uporabnik strani se obvezuješ, da je ne boš uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Strani ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil strani ali Nomagu. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom strani. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve Nomago, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu strani ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovi na travel@nomago.si.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s stranjo Nomagu jamčiš, da si lastnik oziroma imaš poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo tega materiala in informacij Nomagu dovoljuješ: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabil Nomago, ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Nomago ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotoviš.

Ta člen ne velja za identifikacijske podatke, ki jih posreduješ pri vpisu v storitve strani, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih preneseš na strežnik, oddaš ali kako drugače posreduješ z uporabo storitev foruma.

Uporabniške vsebine
Spletno mesto www.nomago.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev na forumu.

Nomago ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.nomago.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo www.nomago.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se strinjaš s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo, online in offline. Strinjaš se, da lahko vse vsebine, ki jih predložiš, Nomago ureja, objavi, prenaša ali prikaže in se odrekaš vsem moralnim pravicam, ki jih imaš pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjaš. Nomagu daješ stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

V Nomagu si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

  • Prepovedana je objava kakor koli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
  • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, starosti, regije, nezmožnosti. Kakršen koli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
  • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Nomago spodbuja aktivno razpravo in pozdravlja vroče razprave. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev.
  • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Nomaga ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršne koli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodi do komercialnih spletnih strani.
  • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščitena. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
  • Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil administratorja.

Omejitev odgovornosti
Nomago ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek stani www.nomago.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Nomago in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Nomago in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem strani www.nomago.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na strani www.nomago.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil Nomago ali kateri koli od njegovih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da zate ne veljajo vse zgornje omejitve. Če si s katerim koli delom strani www.nomago.si, storitvami strani ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljen, je tvoje izključno in edino sredstvo, da strani ne uporabljaš več.

Opombe o intelektualni lastnini
Vsa vsebina strani, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo Nomaga ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve strani prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

Nomago ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s stranjo, vključno s spletnimi stranmi, ki so del teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, ti vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Splošno
Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s stranjo www.nomago.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjuješ, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med tabo in Nomagom.

Nomago lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice Nomaga, da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo strani www.nomago.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri Nomagu, ki se tičejo tvoje uporabe ali delovanja strani www.nomago.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejeno) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med tabo in Nomagom glede na storitve strani www.nomago.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med tabo in Nomagom glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

CareMed - zdravstveno zavarovanje

Za varno in brezskrbno potovanje izberi CareMed zdravstveno zavarovanje.

Coris - zdravstveno zavarovanje

Poleg CareMed-a lahko pri nas skleneš tudi zavarovanje Coris.

Zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.