Trajnostni projekti

Zavezani smo k odgovornemu in trajnostnemu poslovanju, saj verjamemo, da je trajnost ključna za dolgoročni uspeh podjetja in ohranjanje okolja. Naša trajnostna prizadevanja segajo preko različnih področij, vključno z zmanjšanjem ogljičnega odtisa, učinkovito uporabo virov, spodbujanjem inovacij ter družbeno odgovornostjo. Sodelujemo z internimi strokovnjaki in zunanjimi partnerji, da oblikujemo in izvajamo projekte, ki pripomorejo k ustvarjanju bolj trajnostnega poslovnega okolja ter pozitivno vplivajo na skupnosti, v katerih delujemo. 

Naše trajnostne pobude ne le izpolnjujejo visoke standarde okoljskega in družbenega delovanja, ampak tudi krepijo naše poslovne vrednote ter prispevajo k trajnostnemu razvoju našega podjetja.

V podjetju Nomago d.o.o. želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2 in manjši obremenitvi okolja, zato v svoje poslovanje vključujemo inovativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu ozračju in manjši porabi energentov. Ena izmed teh rešitev je v letošnjem letu izvedena postavitev dveh sončnih elektrarn.  Te smo postavili na strehah naših poslovnih prostorov v Kromberku in Pamečah. V septembru zaključen projekt bo na letni ravni proizvedel 0,1661, MW zelene energije, potrebne za delovanje stavb in v njih odvijajočih se poslovnih procesov.

Projekt smo izpeljali v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov« in specifičnega cilja »Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije«.


Cilji projekta in financiranje:


Splošni cilji investicijskega projekta so:

  • dolgoročno znižanje stroškov porabe energentov na izbranih lokacijah podjetja,
  • dolgoročno znižanje stroškov za električno energijo,
  • povečanje konkurenčnosti poslovanja na lokacijah,
  • znižanje porabe energije na enoto storitve,
  • znižanje izpustov CO2,
  • Večja uporaba OVE v poslovnem procesu.

 

Specifični cilji investicijskega projekta energetske sanacije so:

  • dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije (MW): 0,1661
  • letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov izraženo v ekvivalentu CO2 (ton/leto): 91,54.

Vrednost projekta je znašala 206.955,13 EUR. Financiran je bil z lastnimi sredstvi (173.743,13 €) in sredstvi Kohezijskega sklada EU (33.212,00 EUR).

Sončni elektrarni Pameče in Kromberk sta bili vključeni v elektro omrežje Slovenije konec septembra 2023.

https://www.eu-skladi.si/


 
Kot vodilni slovenski ponudnik cestnega potniškega prometa, ki intenzivno, na podlagi najnovejših tehnologij in trendov širimo svoje področje razvoja delovanja na tuje trge ter ostala področja mobilnosti, smo se uspešno odrezali na javnem razpisu Demo Piloti II 2018 in z januarjem 2019 začeli izvajati pilotno–demonstracijski projekt MultiGO. Namen projekta je razvoj in demonstracija poslovnega modela multimodalnega povezovanja in zagotavljanje kakovostnih in personaliziranih storitev komplementarnih ponudnikov pametnih in trajnostnih transportnih rešitev v cestnem prometu. Za dosego ciljev smo kot koordinator projekta združili moči s projektnim partnerjem Prah d.o.o., izobraževalno institucijo s področja logistike in transporta, ki že več let v povezavi s tujimi partnerskimi organizacijami razvija izobraževalne programe in standarde kakovosti na vseh nivojih in področjih potniškega transporta. Projekt predstavlja tako z razvojnega kot implementacijskega vidika ter uporabe najnovejših tehnologij pomemben globalni preboj v smislu intermodalnosti in multimodalnosti novih, potnikom prilagojenih storitev, transportne optimizacije in standardizacije ter novega dojemanja trženja potniškega transporta kot storitve osebne mobilnosti. Predvideni rezultati se ne bodo kazali le v izboljšani uporabniški izkušnji ter dvigu standarda prevozov,  pač pa tudi v zmanjšani motorizaciji, emisijah ter obremenitvi cestne infrastrukture.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo« 


Več na spletni strani EU Skladi (www.eu-skladi.si).

          

Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na