Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: "Nomagovo Rally doživetje"


Nagradna igra se je zaključila 27. 3. 2023!


ZNANA JE NAGRAJENKA, ki prejme nagrado:

- 3 x darilni bon  za Rally sovozniško izkušnjo


Nagrajenka je Maša Horvat.


Iskrene čestitke!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Podatki o organizatorju nagradne igre 
Organizator nagradne igre z nazivom "Nomagovo Rally doživetje" je  podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator ali Nomago).

Pokrovitelj nagradne igre je društvo Autosport Jazon, Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika
mat. št. 1052306 (v nadaljevanju: pokrovitelj).


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija podjetja Nomago in dogodka 1. Rally Show Vrhnika, ki ga organizira pokrovitelj.


3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani in člani društva Autosport Jazon d.o.o. ali njihovi družinski člani.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. 


4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre. 


5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago d.o.o. (https://www.facebook.com/Nomago). Sodelujoči mora v komentar pod objavo, v kateri je objavljena nagradna igra, izbrati pravilno dopolnitev začetnega dela trditve, ki se glasi: "Nomago bo na Rally Showu Vrhnika imel vlogo".

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo za nagrado prejel 2 x vstopnico Rally Show Vrhnika, ki se bo v kamnolomu Verd odvijal 25. 3. 2023 ter 1 (en) darilni bon za Rally sovozniško izkušnjo.

*Komisijo sestavljata dva člana iz družbe Nomago d.o.o.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca objavi na njegovi spletni strani in ga obvesti prek Facebooka z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Facebook. 


6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 17. 3. do 22. 3. 2023. Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v četrtek, 23. 3.. 2022.


7. Nagrada

Nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki dveh vstopnice za Rally Show Vrhnika, ki bo v Kamnolomu Verd potekal 25. 3. 2023 in 1 (en) darilni bon za Rally sovozniško izkušnjo. Skupna vrednost nagrade je 105 EUR. 

Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, mora nagrajenec organizatorju sporočiti podatke za obračun in plačilo dohodnine (ime in priimek, stalni naslov, davčno številko). Nagrada je obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  


8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu 

Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega (1) nagrajenca in sporočil kdo je.  

Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in ga obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) z odgovorom na njegov komentar naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre.

Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.


9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov, davčna številka in telefonska številka) poslati na e-naslov: marketing@nomago.si najkasneje do vključno 22. 3. 2023.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka) na e-naslov: marketing@nomago.si.


Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 


11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja ter za objavo nagrajenčevega imena in priimka na spletni strani organizatorja (https://www.nomago.si). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika. 


Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki "Varnost osebnih podatkov" (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov), ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki.  

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. 


12. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Nomagovo Rally doživetje« so objavljena na spletni strani organizatorja (https://www.nomago.si).

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorja (https://www.facebook.com/Nomago.SI). Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 16. 3. 2023.

Organizator nagradne igre:

Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 LjubljanaOrganizator NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Nomago ali organizator) na podlagi 12. točke Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri: »Nomagovo Rally doživetje«, z dne 16.03.2023,  

sprejema naslednji 


D O D A T E K 

K Pravilom in pogojem sodelovanja v nagradni igri: »Nomagovo Rally doživetje«, z dne 16. 03. 2023 


1. Uvodne ugotovitve  

1.1. Nomago je v sodelovanju s pokroviteljem nagradne igre DRUŠTVO AUTOSPORT JAZON, Stara Vrhnika 1, 1360 Vrhnika, matična številka 1052306000 (v nadaljevanju: Društvo Autosport Jazon ali pokrovitelj) dne 16.03.2023 organiziral nagradno igro »Nomagovo Rally doživetje« ter sprejel Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

1.2. Nomago zaradi odpovedi dogodka 1. Rally Show Vrhnika na podlagi 12. točke Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri spreminja navedena pravila in pogoje kot sledi v nadaljevanju.  


2. Spremembe Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri: »Nomagovo Rally doživetje«, z dne 16.03.2023 

2.1. Spremeni se 2. točka »Namen nagradne igre«, ki se po novem glasi: 

»Namen nagradne igre je promocija podjetja Nomago in društva Autosport Jazon.« 


 2.2. Spremeni se 5. točka »Način sodelovanja in potek nagradne igre«, ki se po novem glasi:

»Nagradna igra poteka na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago d.o.o. (https://www.facebook.com/Nomago.SI). Sodelujoči mora v komentar pod objavo, v kateri je objavljena nagradna igra, izbrati pravilno dopolnitev začetnega dela trditve, ki se glasi: »Rally sovozniške izkušnje se lahko udeležijo«. 

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo za nagrado prejel 3 (tri) x darilni bon za Rally sovozniško izkušnjo. 

*Komisijo sestavljata dva člana iz družbe Nomago d.o.o. 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca objavi na njegovi spletni strani in ga obvesti prek Facebooka z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Facebook.« 


2. 3. Spremeni se 6. točka »Čas trajanja nagradne igre«, ki se po novem glasi: 

"Nagradna igra traja od 17. 3. 2023 do 27. 3. 2023. Komisija bo nagrajenca objavila na spletni strani podjetja Nomago (www.nomago.si) in obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago) naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v torek, 28. 3. 2023."


2. 4. Spremeni se 1. odstavek 7. točke »Nagrada«, ki se po novem glasi: 

"Nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki 3 (treh) darilnih bonov za Rally sovozniško izkušnjo. Skupna vrednost nagrade je 267,00 EUR."


2.5. Spremeni se 2. odstavek 9. točke »Prevzem nagrade«, ki se po novem glasi: 

"Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, e-naslov, davčna številka in telefonska številka) poslati na e-naslov: marketing@nomago.si najkasneje do vključno 30. 3. 2023."


3. Končne določbe 

3.1. Z nadaljevanjem sodelovanja v nagradni igri se šteje, da udeleženci sprejemajo in se strinjajo s temi spremembami.  

3. 2. Vse ostale določbe Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri: »Nomagovo Rally doživetje«, z dne 16.03.2023, ki niso spremenjene, ostanejo v veljavi. 


V Ljubljani, dne 22. 03. 2023 


Organizator nagradne igre: 

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 


 


 


Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.