Splošni pogoji

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

Splošni prevozni pogoji za prevoz do in z letališča Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom, nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v prevozu potnikov z in do letališča Ljubljana v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

V izogib dvomu za prevoz do in z letališča Ljubljana ti Splošni prevozni pogoji nadomeščajo vsakokratne Splošne prevozne pogoje za javni prevoz potnikov in prtljage v notranjem cestnem prometu, ki se, če to s temi Splošnimi pogoji ni izrecno navedeno, ne uporabljajo.


2. člen

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja pri prevozu fizičnih oseb in prtljage, obveznosti in odgovornosti prevoznika in naročnikov pri naročanju storitev ter sklenitvi prevozne pogodbe, ki nastanejo v notranjem cestnem prometu do in z letališča Ljubljana.


3. člen

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih.


4. člen

Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice pod pogoji in na način, določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.


5. člen

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma naročnika/potnika, ki niso urejene s pogodbo ali z zakonom, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.


6. člen

V teh Splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:


 • prevoznik je oseba, ki na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med naročnikom/potnikom in prevoznikom, ter v skladu s temi splošnimi pogoji prevaža potnike in prtljago,
 • drugi prevoznik je prevoznik, ki ni izdajatelj teh Splošnih pogojev in katerega storitev in produktov prevoznik ne prodaja, ne posreduje in ne vpliva na izvajanje njegovih storitev,
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
 • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
 • prevozna pogodba je pogodba, s katero se prevoznik zavezuje, da bo naročnika/potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da prevozniku za prevoz plača ustrezno prevoznino,
 • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
 • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
 • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
 • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
 • koda za popust je koda, ki upravičencu omogoča popust v različnih višinah, ki ga lahko prevoznik odobri naročniku v raznih primerih, navedenih v teh Splošnih pogojih. Veljavnost kode za popust je največ eno (1) leto od dneva njene izdaje. Kodo za popust je mogoče koristiti samo v celoti v enem nakupu, neizkoriščeni znesek ne more biti uporabljen pri kasnejšem nakupu, niti ni možen prenos ali izplačilo tega v denarju.
 • poslovni račun (tudi agentski račun ali B2B račun) je storitev za pravne osebe, ki imajo lahko sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s prevoznikom, s katero je urejen način naročanja, roki plačil in druge ugodnosti.


2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA


7. člen

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi pogoji in v skladu z voznim redom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora na prvem postajališču izstopiti.


8. člen

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določajo pogodba in ti Splošni pogoji, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.


9. člen

 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, več kot 48 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 90 % prevoznine.
 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 48 in več kot 24 ur pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 50 % prevoznine, drugih 50 % prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.
 • V primeru odpovedi prevozne pogodbe s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena prevozna pogodba, manj kot 24 dni pred začetkom vožnje, se naročniku vrne 10 % prevoznine, ostalih 90% prevoznine pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.

Prevoznik v primeru odpovedi prevozne pogodbe izda naročniku na njegovo zahtevo potrdilo o plačani odstopnini.


10. člen

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z vozilom, ki po kakovosti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo o prevozu posebej določeno.

Prevoznik lahko največ 30 dni pred začetkom vožnje spremeni vozni red za največ 3 ure pred ali po predvidenem prehodu. V tem primeru lahko naročnik najkasneje 20 dni pred začetkom vožnje odpove prevozno pogodbo in po lastni izbiri zahteva vračilo 100 % prevoznine ali kodo za popust v višini prevoznine.

 Voznik ima vedno pravico opraviti postanek, če bi ga potreboval zaradi varnosti vožnje.


11. člen

Potnik je dolžan upoštevati vse utemeljene varnostne napotke voznika. Neupoštevanje takšnih napotkov lahko vodi do izključitve iz prevoza brez pravice povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.

Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:

 • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
 • želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu s 47. členom teh Splošnih pogojev ne smejo prevažati,
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
 • povzroča pri ostalih potnikih veliko mero nelagodja in odpora,
 • vstopa v umazani obleki, če se ji ne more odrediti primernega, od drugih potnikov ločenega prostora,
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
 • povzroča škodo na vozilu ali prtljagi drugih potnikov ali na kakršenkoli drug način onemogoča prevozniku prevoz,
 • noče plačati prevoznine oz. pokazati vozovnice.


V primerih iz prejšnjega odstavka lahko voznik prekine vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavaruje varnost ostalih potnikov in vozila.

Odstranjeni potnik nima pravice do povračila prevoznine. Prevoznik in voznik ne prevzemata v takšnem primeru nobene odgovornosti za škodo.

Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz potnika, za katerega se zaradi njegovega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočil izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. V takem primeru prevoznik potniku ni dolžan vrniti prevoznine niti ne odgovarja za škodo, ki bi jo potnik utrpel. Voznik lahko zavrne vstop v vozilo osebi oziroma lahko odstrani iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov in/ali voznika, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi.

Izključitev potnika po tem členu pomeni, da ta ni upravičen do povračila prevoznine ali kakršnekoli odškodnine.


12. člen

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Odstranitev potnika iz vozila se sme opraviti le na avtobusni postaji oz. postajališču.


13. člen

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za eno ali več potovanj ter za enega ali več potnikov.


14. člen

Prevoznik je dolžan izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična ali skupinska in se izda v elektronski obliki (datoteki PDF) ali v papirni obliki za vozovnice, ki jih potnik kupi pri vozniku. Potnik je v primeru nakupa v predprodaji dolžan na vozilo prinesti natisnjeno vozovnico.

Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika, toda njen obstoj se lahko dokazuje tudi drugače.


15. člen

Vozovnica potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši izstop ni dovoljen.


16. člen

Potnik kupi vozovnico pri vozniku in v predprodaji na prodajnih mest, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika.

Vozovnico lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi prek spleta s plačilno kartico, kreditno kartico ali prek plačilne storitve PayPal. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno ob nakupu vozovnice.

Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta kupec s klikom na gumb "Plačaj" ali drug ustrezen gumb soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.


17. člen

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo vozovnice:

 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • če se uporablja na neustrezen datum,
 • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • če je vozovnica nepopolna in ne vsebuje vseh pripadajočih informacij in kod.


18. člen

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega ali voznega osebja se sankcionira s plačilom petkratnika voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje.


19. člen

Listno ali elektronsko vozovnico, kupljeno v predprodaji, mora potnik ob vstopu v vozilo pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice, kupljene v predprodaji, mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Če so vozila prevoznika opremljena z elektronskimi čitalniki črtnih ali QR kod, je treba elektronsko vozovnico ob vstopu v vozilo registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.


20. člen

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč, pa je treba potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

V primeru, ko želi potnik med potovanjem izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.


21. člen

Potnik mora sam zagotoviti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.


22. člen

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. V tem primeru se uporablja 9. člen teh Splošnih pogojev. Prevoznih določb iz tega odstavka s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. prek spleta), se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.


23. člen

Zamuda potnika

Prevoznik bo po svojih najboljših močeh zagotovil, da odide z vozilom na pot točno ob uri, ki je navedena v obvestilu potnikom. Na potnike ne bo čakal.

Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

V primerih zamude potnika je prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom razvezana, prevoznina se ne vrača, že vplačani znesek pa predstavlja odstopnino za odstop od prevozne pogodbe.


24. člen

Zamuda prevoznika

Naročnik se strinja, da ima prevoznik pravico do zamud do dve (2) uri, ki so lahko posledica prometa, vremenskih razmer in drugih nepredvidljivih dejavnikov, kar mora naročnik upoštevati pri naročanju.

Prevoznik praviloma odpelje ob času, ki je naveden na voznem redu prevoznika.


V primeru, da potnik zamudi povezavo z drugim prevoznikom zaradi zamude prevoznika, prevoznik za to ne odgovarja, če obstaja katera od naslednjih okoliščin:

 • zamuda je bila posledica zunanjih nepredvidljivih dogodkov, ki so izven sfere obvladljivosti za prevoznika in ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti, jih preprečiti ali jih odvrniti (višja sila),
 • zamuda je bila posledica okoliščine, ki je nepredvidljiva oziroma nepredvidena in je ni možno odvrniti z normalno skrbnostjo prevoznika.

V vseh drugih primerih je naročnik upravičen do povračila v višini plačane prevoznine ali dodatne kode za popust v enaki višini.


25. člen

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima potnik pravico:

 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.


V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se že plačana prevoznina povrne v obliki kode za popust.


26. člen

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.


27. člen

Če se prevoz ne začne po voznemu redu prevoznika ali ob uri, ki je določena v pogodbi, lahko potnik oz. naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.


V primeru nepričakovanih okoliščin, ki lahko privedejo do zamude prevoznika že pri odhodu, prevoznik najpozneje 3 ure pred odhodom pošlje na mobilno telefonsko številko ali e-poštni naslov naročnika sporočilo o spremembi ure odhoda. V primeru da telefonsko ali spletno omrežje ne deluje, to predstavlja primer višje sile in prevoznik ne prevzema nobene odgovornosti za neobveščenost potnikov.

Zaradi nepričakovanih sprememb je možno, da prevoznik pošlje naknadno/novo sporočilo z novimi podatki o uri odhoda. Potnik mora upoštevati najnovejše sporočilo.


28. člen

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.


29. člen

Naročnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.


30. člen

V primeru nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza zaradi višje sile (zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti) in ko zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni možno, prevoznik ne odgovarja za nastalo škodo, niti ni možna povrnitev prevoznine.


Kot višja sila se štejejo tudi teroristična dejanja in kibernetski napad.

Teroristično dejanje je vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost ali kak njen del ali pa ima tak učinek.

Kibernetski napad je zlonamerni napad z uporabo oziroma prek delovanja računalnika, računalniškega sistema, računalniške programske ali strojne opreme, zbira podatkov, informacijskih zbirk podatkov, mikročipa, integriranega vezja ali podobne naprave v računalniški ali drugi opremi, zlonamerne kode ali procesa drugega elektronskega sistema.


2.2 PREVOZNE CENE

31. člen

Cena prevoza na določeni relaciji ni fiksna, ampak se v času spreminja in je odvisna od povpraševanja naročnikov na določeni relaciji na določen dan in ure.


2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

32. člen

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila, in po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.


33. člen

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in veljavne zakonodaje.


34. člen 

Če v teh Splošnih pogojih ni določeno drugače, za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, razen če potnik dokaže, da je škoda nastala po krivdi prevoznika.


35. člen 

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.


36. člen

V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti najkasneje v roku štirih (4) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila, se že plačana prevoznina naročniku povrne v obliki kode za popust.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, prevoznik ne zagotavlja morebitnih nadstandardnih storitev, navedenih na vozovnici (npr. brezžična (wi-fi) povezava), naročnik pa v tem primeru ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali zmanjšanja prevoznine ali odškodnine.

V primerih okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, naročnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara vozila posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika.


2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

37. člen

Potnik v vozilu ne sme kaditi, piti alkoholnih pijač, prav tako ne sme jesti neprimerne (mastne, tekoče ...) hrane ter mora v primeru onesnaženja ali poškodovanja vozila zaradi njegovih dejanj (smetenje, bruhanje, uriniranje ipd.) poravnati stroške čiščenja ali popravila poškodb v notranjosti in na zunanjosti vozila.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.


38. člen

Potnik je odgovoren za škodo zaradi naklepnega onesnaževanja ali iz malomarnosti in je dolžan plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov. 


39. člen

Prepovedano je odpiranje vrat med vožnjo, metanje predmetov po vozilu ali iz vozila, oviranje ostalih potnikov pri vstopanju in izstopanju, uničevanje ali odtujevanje opreme oziroma onesnaževanje vozila ali ravnanje na kakršenkoli drug način, s katerim bi onemogočal izvršitev prevoza ali povzročal škodo drugim potnikom, njihovi prtljagi, prevozniku in njegovi lastnini, drugemu premoženju ali okolju.

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.


3. PREVOZ PRTLJAGE


3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA PREVOZ PRTLJAGE


40. člen 

Prevoznik je dolžan sprejeti v prevoz izključno manjšo prtljago (kovčke, torbice, obleke, vrečke, izjemoma pohodni nahrbtnik), ki ustreza omejitvam v teži, številu in dimenzijah, kot je navedeno v teh Splošnih pogojih, ostalo prtljago pa le v količini, teži in dimenzijah, kot je bila najavljena in plačana ob nakupu vozovnice v predprodaji. Če količina, teža in dimenzije prtljage presegajo vrednosti, ki so določene v teh Splošnih pogojih oz. naročnik prtljage ni plačal ob nakupu vozovnice v predprodaji, sme prevoznik zavrniti prevoz takšne prtljage. Vsa prtljaga, vključno s športno opremo, mora biti ustrezno zapakirana zaradi varnosti in zato, da ne poškoduje ali umaže prtljage drugih potnikov ali vozila. Če je prtljaga neprimerno in neustrezno zapakirana, sme prevoznik prevoz takšne prtljage zavrniti. V primerih, ko prtljaga ni bila vključena ob nakupu vozovnice v predprodaji, je pa primerno zapakirana in so v vozilu na voljo proste kapacitete za prevoz prtljage, prevoznik lahko sprejme dodatno prtljago, potniku pa prevoz te prtljage zaračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom prevoznika.


41. člen

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.


42. člen

Kot ročna potniška prtljaga se upoštevajo stvari, ki tehtajo do 10 kg, so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) – do 42 x 30 x 18 cm – in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozijo varnosti prevoza in ne ovirajo drugih potnikov oz. ne zasedejo sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno prtljago brezplačno.


43. člen

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti, lažji od 20 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti), kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru, namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Izročena potniška prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na dva brezplačna kosa prtljage na osebo in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati stroške dodatne prtljage po trenutnem ceniku prevoznika. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

Prevoznik lahko sprejme večje število kosov izročene potniške prtljage, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa ter pod pogojem, da naročnik večje število kosov izročene prtljage predhodno najavi in doplača ob nakupu vozovnice.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

 • da ima vozilo prtljažnik za kolesa ali da je v prtljažnem prostoru za prtljago dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
 • da je kolo zapakirano v ustreznem kovčku, torbi ali škatli,
 • da kolo ni umazano oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
 • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.
 • Kolesa morajo biti standardne velikosti brez priključkov in ne smejo tehtati več kot 25 kg. Prevoz tandemskih koles in triciklov ni mogoč.


44. člen

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

45. člen

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Prevoznik se pri tem ni dolžan prepričati, ali ima potnik pravico prevzeti izročeno potniško prtljago. 

46. člen

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami pravil o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.


47. člen 

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, voznika, vozilo ali okolico (npr. strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, snovi, ki vsebujejo viruse in bakterije),
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru, predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg in volumna, večjega od 80 x 50 x 30 cm,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo,
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psihoaktivne snovi).


48. člen

Tehnične aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. 


49. člen

Za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah veljavne zakonodaje, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube, kraje ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.


50. člen

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah teh Splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.


51. člen

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.


52. člen

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.


4. NAJDENI PREDMETI 


53. člen

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih.


54. člen

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je treba predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz katerih je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika. 


55. člen

Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je treba hraniti v trezorju. 


56. člen

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila ipd.).


57. člen

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najdene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji ali jih odstrani,
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam ali jih odstrani,
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.


5. PREVOZ OTROK


58. člen

Kot otrok se smatra oseba, mlajša od 2 let. Kadar je vsaj eden od potnikov otrok ali dojenček, bo prevoznik pri prevozu ob predhodni najavi brezplačno zagotovil tudi ustrezno število otroških sedežev primerne velikosti glede na število in starost otrok, označeno pri nakupu vozovnice. Če naročnik ne označi števila otrok v postopku nakupa vozovnice ali če naročnik vozovnico kupi na avtobusu, prevoznik ni zavezan opraviti prevoza ne za otroka niti za njegovega spremljevalca. V takem primeru prevoznik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku/potniku.


6. PREVOZ ŽIVALI 


59. člen

Če v teh Splošnih pogojih ni drugače določeno, se z vozili prevoznika ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov morajo biti označeni z vidnimi oznakami (oprsnico ali z značko na ovratnici).

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati. 


60. člen

Kot ročna prtljaga se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t. i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). 

V primeru prezasedenosti vozila živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.


7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV


61. člen

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov, so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu, nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe, ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.


62. člen

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.


63. člen 

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo naročniku prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini. 


8. REKLAMACIJE


64. člen

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 8 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.


9. ZASTARANJE TERJATEV


65. člen 

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.


66. člen

Terjatve, nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.


67. člen

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden preteče 8 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.


10. POSLOVNA TAJNOST


68. člen

Prevoznik bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam in organom.


11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA 


69. člen

Osebni in drugi podatki naročnikov/potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi do in z letališč ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena.  

Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev, prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika.

Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

12. KONČNE DOLOČBE 

70. člen

Prevozna pogodba, sklenjena na podlagi teh Splošnih pogojev, je sestavljena in se bo presojala v skladu s pravom po sedežu prevoznika. Konvencija združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG z dne 11. aprila 1980) ne velja za prevozno pogodbo.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja.

V primeru, da to ni mogoče, sta stranki sporazumni, da je za spore iz prevozne pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno v skladu s sedežem prevoznika. 

V primerih, ko je pri prevozu potnika udeleženih več prevoznikov, lahko potnik/naročnik ali druga upravičena oseba vloži tožbo oz. zahtevek samo zoper prevoznika, ki je izvajal prevoz ob trenutku nastanka škodnega dogodka, razen če je prvi prevoznik izrecno prevzel odgovornost za celotni prevoz. 

V primeru spora/razlik med različnimi jezikovnimi verzijami splošnih pogojev prevoznika je relevantna verzija splošnih pogojev prevoznika v slovenskem jeziku.

Za razlago določil teh Splošnih pogojev za sklenitev prevozne pogodbe se uporabi pravo sedeža prevoznika.

Valuta poslovanja po teh Splošnih pogojih je evro, vsi nakupi so izvedeni v valuti poslovanja ne glede na valuto, v kateri je naročnik opravil naročilo in plačilo.

Prevoznik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje prevoznika ter jih objaviti na www.nomago.si.

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 18. 6. 2019 dalje. Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si in na prodajnih mestih.


Ljubljana, 18. 6. 2018


NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.


Direktorji:

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni direktor za finance 


I.    O nas

Ti splošni pogoji uporabe storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz določajo pogoje, pod katerimi ponudnik spletne platforme za rezervacije, Nomago d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, ki je ustanovljena v skladu z zakoni Republike Slovenije, s sedežem na naslovu Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Nomago), storitev za svoje uporabnike (v nadaljevanju: uporabnik) izvaja na svojih spletnih straneh https://intercity.nomago.eu/ ali nomago.si/prevoz na letališče (v nadaljevanju: spletna stran) ali na mobilni aplikaciji NomagoIntercityAPP (v nadaljevanju: APL). Družba Nomago spletno platformo ponuja le za iskanje, primerjavo in nakup prevoznih storitev različnih prevoznikov (v nadaljevanju: prevoznik), ki ponujajo storitve prevoza. Skladno z navedenim je pogodba o prodaji storitev na spletni strani / v aplikaciji (APL) izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, navedenim na spletni strani / v APL in na vozovnici. 

Ti pogoji se nanašajo izključno na storitev spletne rezervacije vozovnic – iskanje, primerjava cen, različnih prevoznih možnosti, rezervacija. Spletno stran / APL nenehno spreminjamo ter izboljšujemo, saj želimo izboljšati uporabniško izkušnjo potencialnih strank.


II. Pogoji uporabe

Skupaj z našo Politiko zasebnosti ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: SP) urejajo uporabo storitve spletne rezervacije vozovnic za prevoz družbe Nomago ter so podlaga za dogovor med družbo Nomago in uporabnikom. Nomago deluje izključno kot prodajni posrednik, pogodba o prevozu med uporabnikom in prevoznikom pa ravno tako šteje za sklenjeno z uspešno izvedenim plačilom, po katerem Nomago vozovnico in račun izda uporabniku. Plačilo vozovnice šteje za uporabnikovo brezpogojno strinjanje s Splošnimi pogoji prevoza poslovnega partnerja. Nomago ne vpliva na vsebino Splošnih pogojev prevoza poslovnega partnerja. 


III. Spletne storitve, ki jih nudi družba Nomago

a) Registracija

Račun Nomago lahko na spletni strani / v APL uporabnik ustvari z vnosom svojega naslova elektronske pošte in izbranega gesla. Ravnanje z osebnimi podatki uporabnika in informacijami o rezervaciji bo skladno z našo Politiko zasebnosti.

Le polnoletne osebe in fizične osebe, ki so pravno sposobne, lahko postanejo registrirani uporabniki. Uporabnik mora predložiti vse zahtevane podatke, ki morajo biti popolni in pravilni, po potrebi pa mora te podatke tudi posodobiti. Registracija je neprenosljiva.

Ko se uporabnik registrira, bo uporabnikov račun aktiven za nedoločen čas. Tako uporabnik kot družba Nomago imata pravico račun kadar koli zapreti z dvodnevnim odpovednim rokom. To ne vpliva na pravico do zaprtja brez odpovednega roka iz krivdnega razloga.


b) Spletni nakup vozovnice za potovanje

Uporabnik lahko na spletni strani / v APL opravi spletni nakup vozovnice. Šteje se, da je nakup vozovnice izveden po uspešnem plačilu, nato se vozovnica in račun pošljeta na uporabnikov elektronski naslov. Če elektronsko plačilo ni izvedeno, se nakup izbriše.

Po nakupu vozovnice na spletni strani / v APL uporabnik nemudoma po elektronski pošti prejme potrditev, ki vsebuje podatke o naročilu.

Družba Nomago ne odgovarja za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi katerih koli svojih obveznosti po teh pogojih (tj. obveznost obdelave rezervacije in plačila storitve prevoza), če je taka neizpolnitev ali zamuda posledica razlogov, na katere ne more razumno vplivati.

Pogodba o izvedbi storitve prevoza, katerega nakup je bil izveden na spletni strani / v APL, je izključno dvostranska pogodba med uporabnikom in prevoznikom, ki je naveden na vozovnici. Pogodba s prevoznikom šteje za sklenjeno z izvedbo plačila vozovnice. Skladno s tem družba Nomago ne odgovarja za izvedbo storitve prevoza.


c) Uporabnikova obveznost

Uporabnik mora vozovnico in račun natisniti ali shraniti na mobilnem telefonu ali v APL ter ju vzeti s seboj. Ob vstopu na vozilo mora uporabnik ustrezno vozovnico predložiti vozniku ter vozovnico in račun hraniti med celotnim potovanjem ter ju na zahtevo pokazati.

Kupljena vozovnica velja v tiskani in elektronski obliki (npr. mobilni telefon ali APL NomagoIntercity), vendar mora biti koda QR vidna, tako da jo lahko voznik skenira. 

Če uporabnik, ki je vozovnico kupil prek spleta, izbere nekatere od popustov (npr. za otroke ali druge razpoložljive popuste), mora ob vstopu na vozilo dokazati, da spada v kategorijo popusta, ki ga je izbral. Če uporabnik tega ne more dokazati, mora plačati polno ceno vozovnice vozniku, saj v nasprotnem primeru vozovnica šteje za neveljavno in uporabnik izgubi kakršno koli pravico do vračila denarja, plačanega za vozovnico.


d) Prevozne storitve

Prevozne storitve izvede prevoznik, naveden na vozovnici, če pa na liniji sodeluje več prevoznikov, so na vozovnici navedena imena vseh prevoznikov.

Prevoznik izvaja prevozne storitve za uporabnika in je zato odgovoren za izvedbo storitve v skladu z veljavnim pravom. S sklenitvijo pogodbe s prevoznikom (nakup vozovnice) pridobi uporabnik pravico do uporabe prevoznikovih prevoznih storitev v skladu z rezervacijo, izvedeno na spletni strani / v APL. Družba Nomago ne more jamčiti za ustrezno izvedbo pogodbe med stranko in prevoznikom. Za prevozno storitev veljajo pogoji prevoznika, ki deluje na liniji. 

Družba Nomago v nobenem primeru ni odgovorna oziroma ne odgovarja za izvedbo storitev prevoza, poleg tega pa ni odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo zaradi neizvedbe ali nezadostne izvedbe storitve prevoza. V svoji vlogi spletne platforme za omogočanje transakcij med prevozniki in uporabniki družba Nomago ne odgovarja za poslovanje prevoznikov, kar vključuje, a ni omejeno na spodnje: pravočasni odhod ali prihod, ravnanje zaposlenih in zastopnikov prevoznika; stanje avtobusa; odpoved potovanja iz kakršnih koli razlogov; izgubo ali poškodbo prtljage; zamenjavo strankinega rezerviranega sedeža s strani prevoznika iz kakršnega koli razloga; sporočanje napačne točke vkrcanja na vozilo oziroma spremembo točke vkrcanja s strani prevoznika bodisi z obvestilom družbi Nomago ali uporabniku bodisi brez takega obvestila; neizvedbo storitev zaradi višje sile.


e) Spremembe s strani prevoznika

S pogostim obveščanjem si bo družba Nomago po svojih najboljših močeh prizadevala zagotoviti točnost voznih redov na spletu. Nomago ne more jamčiti in ni odgovoren za točnost danih informacij, zato ste za kakršno koli postopanje, ki ga izvedete na podlagi informacij, ki jih najdete na spletni strani / v APL, odgovorni sami. Če ne veste, kateri termin odhoda bi izbrali, se, prosimo, posvetujte z osebjem v klicnem centru.

Vozovnica, ki jo družba Nomago izda uporabniku, temelji izključno na informacijah, ki jih zagotovi ali posodobi prevoznik glede razpoložljivosti sedežev. Opremo, storitve, linije, cene vozovnic, vozni red, vrsto avtobusa, razpoložljivost sedežev in druge podrobnosti, ki se nanašajo na prevozno storitev, sporoči ustrezni prevoznik, družba Nomago pa na take informacije, ki jih predloži prevoznik, ne more vplivati.

Z nakupom vozovnice se uporabnik strinja z manjšimi spremembami voznega reda, npr. kadar nastanejo zamude zaradi prometa ali drugih okoliščin, ki jih ne povzroči prevoznik iz malomarnosti. V primeru zamude pri odhodu ali polnega avtobusa lahko prevoznik spremeni uporabnikovo rezervacijo na poznejši odhod, če je ta na voljo, in sicer v razumnem času po prvotno določenem času odhoda. Lahko se pojavijo zamude pri prihodu, zlasti v obdobjih zgoščenega prometa. V primeru odpovedi ali zamude veljajo Splošni pogoji prevoznika, navedenega na vozovnici.

Uporabnik, ki je kupil vozovnico za prevozno linijo, ki vključuje enega ali več prehodov državne meje, mora imeti s seboj veljaven potni list ter po potrebi tudi veljavno vizo.


f) Sprememba rezervacije in vračilo denarja za kupljeno vozovnico

Odvisno od prevoznika je na voljo več možnosti spremembe rezervacije. 

Odpoved ali vračilo kupnine spletnih vozovnic je mogoče izvesti le z obiskom spletne strani za odpovedi https://intercity.nomago.eu/APL ali s sporočilom klicnemu centru na elektronskem naslovu intercity@nomago.eu. Veljajo prevozni pogoji ustreznega prevoznika.

Za spremembo rezervacije ali preklic vozovnice prejmete kodo za popust. Znesek vračila kupnine na podlagi kode za popust je odvisen od lestvice ustreznega prevoznika za preklice. 


g)  Koda za popust

Koda za popust se izda v zameno za kupljeno vozovnico s ciljem spremembe rezervacije. Ta vrsta vavčerja je povezana izključno z uporabniškim računom, ki je bil uporabljen pri prvotnem nakupu vozovnice. Koda za popust se lahko uporabi izključno na spletni strani / v APL, kjer je bil izveden prvotni nakup, in sicer se lahko uporabi za prevoz prevoznika, ki je bil naveden na prvotni vozovnici. 


h)    Plačilo

Informacije o cenah vozovnic so na voljo na spletni strani / v APL. 

Spletno plačilo vozovnic za potovanja je mogoče izvesti s spodnjimi karticami oziroma plačilnimi kanali: 

 • Maestro
 • MasterCard
 • Visa
 • Discover
 • PayPal


IV. Storitve tretjih oseb

Naša spletna stran/APL vsebuje povezave do spletnih strani drugih ponudnikov, ki jih mi ne upravljamo oziroma nadziramo in za katere nismo odgovorni. Vsebin takih spletnih strani nismo odobrili niti ne odgovarjamo za njihovo zakonitost ali delovanje. Zato nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe takih spletnih strani. Priporočamo vam, da si skrbno preberete pogoje takih drugih spletnih strani (do katerih ste prišli prek spletnih povezav).


V. Kontaktni podatki/obveščanje

Pomagajte nam izboljšati našo storitev. Veselimo se vaših povratnih informacij, tako negativnih kot pozitivnih, kakor tudi predlogov za izboljšave. Prosimo, da pustite svoje komentarje in ocenite našo storitev, za morebitna vprašanja pa smo vam na voljo na spodnjem naslovu in telefonu.


Nomago d.o.o.

Vošnjakova ulica 3

1000 Ljubljana, Slovenija 

DDV: 52398790

intercity@nomago.eu 

+386 1 431 77 77


VI. Spremembe naših pogojev uporabe

Naša ponudba storitev se bo v prihodnje nenehno širila. Zato si pridržujemo pravico, da te splošne pogoje kadar koli spremenimo in dopolnimo. Če se s spremembami Splošnih pogojev ali določenih klavzul ne strinjate, vas pozivamo, da prenehate uporabljati naše storitve najpozneje na datum začetka veljavnosti takih sprememb.

Nomago lahko te splošne pogoje spremeni v skladu s svojimi poslovnimi politikami.

Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 4. 2021, uporabnikom pa so na voljo na spletni strani https://intercity.nomago.eu. 


VII. Omejitve

Našo spletno stran/APL in povezane funkcionalnosti dajemo na voljo uporabnikom, pri čemer slednji niso upravičeni do zagotavljanja kakršnih koli specifičnih funkcionalnosti. Imamo pravico, da vsebino ali funkcionalnost kadar koli spremenimo (npr. s programskimi popravki, posodobitvami ali spremembami). Ne jamčimo za trajno razpoložljivost naše spletne strani/APL. Natančneje to pomeni, da lahko tehnične težave, na katere ne moremo vplivati, pripeljejo do izpadov delovanja. Vzdrževanje spletne strani/APL lahko vpliva na razpoložljivost, ko bo to mogoče, pa se bo izvajalo z ustrezno skrbnostjo, da se preprečijo motnje v delovanju. Lastninske pravice in vse druge pravice, povezane s spletno stranjo/APL, pripadajo družbi Nomago.


VIII. Varstvo podatkov

Naša Politika zasebnosti določa način našega ravnanja z vašimi podatki ob vaši uporabi storitve. Z uporabo naše spletne strani/APL soglašate z uporabo svojih podatkov v skladu z našo Politiko zasebnosti.

Družba Nomago je zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov/uporabnikov po teh splošnih pogojih, tako da zbira le nujno potrebne, osnovne podatke o uporabnikih, ki so potrebni za izpolnjevanje naših obveznosti. Prav tako je zavezana k obveščanju svojih uporabnikov o načinu uporabe zbranih podatkov in omogočanju izbire načina uporabe vaših podatkov, kar vključuje odločitev, ali želite, da se vaše ime odstrani s seznamov za trženjske kampanje ali ne. Vsi podatki, ki jih predložijo uporabniki, bodo varovani kot strogo zaupni in bodo na voljo le tistim zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvajanje svojega dela. Vsi zaposleni družbe Nomago in njeni poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel politike.


IX. Omejitev odgovornosti

Vsebina te spletne strani je javnosti na voljo le v informativne namene. Družba Nomago si razumno prizadeva zagotoviti ažuriranje celovitosti in točnosti informacij. Družba Nomago si pridržuje pravico kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeniti vsebino ali delovanje te spletne strani. Družba Nomago ne odgovarja za kakršne koli netočnosti, izpustitve ali neobjavo vsebin na tej spletni strani. Take napake lahko povzroči (vendar ne izključno) človeška napaka pri vnosu podatkov, tiskanju, formatiranju ali skeniranju. Poleg tega družba Nomago v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršno koli škodo, izgube ali stroške, ki nastanejo zaradi informacij in vsebin na tej spletni strani. Družba Nomago ne odgovarja za vsebino drugih spletnih strani, do katerih pridete prek povezav na spletni strani https://intercity.nomago.eu/ in zaradi katerih nastane izguba podatkov ali izpad dohodka. Nadalje družba Nomago ne prevzema nikakršne odgovornosti za začasno nerazpoložljivost spletne strani, ki se pojavi zaradi tehničnih težav, na katere družba Nomago ne more vplivati.


X. Pravo, ki se uporablja, sodna pristojnost in reševanje sporov

Te splošne pogoje in izvajanje naših storitev platforme za rezervacije ureja slovensko pravo, v skladu s katerim se tudi razlagajo, razen če drugače določajo kogentna kolizijska pravila. Kakršen koli spor, ki izhaja iz teh splošnih pogojev in naših storitev, se rešuje izključno pred pristojnimi sodišči v Sloveniji.

Če je katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča oziroma taka postane, vas še naprej zavezujejo vse ostale določbe teh splošnih pogojev. V takem primeru se taka neveljavna določba vseeno uveljavlja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, vi pa soglašate, da boste sprejeli vsaj podobne učinke, kot so učinki neveljavne, neizvršljive ali nezavezujoče določbe glede na vsebino in namen teh splošnih pogojev.Najbolj iskane informacije
Ali pošljite sporočilo na
Ali pošljite sporočilo na