Splošni prevozni pogoji za javni prevoz potnikov in ročne prtljage v mestnem cestnem prometu

NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Zakona o prevozih v cestnem prometu ((Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo)  in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03, 102/07 in 49/11 – ZPCP-2C), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 27/17 in 34/18) , družba

NOMAGO d.o.o.  (v nadaljevanju: koncesionar/prevoznik) objavlja

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV IN ROČNE PRTLJAGE V
MESTNEM CESTNEM PROMETU

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Splošni prevozni pogoji prevoznika za opravljanje prevozov potnikov in ročne prtljage v mestnem prometu obravnavajo razmerja med prevoznikom kot koncesionarjem, naročnikom kot koncedentom in potnikom, nastala s koncesijsko pogodbo in pogodbo o prevozu potnikov v mestnem notranjem cestnem prometu.

2. člen
Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v mestnem cestnem prometu.

3. člen
Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na  prevoznikovi spletni strani, na prevoznikovih prodajnih mestih in na vpogled potnikom na vidnem mestu v vsakem mestnem avtobusu.

4. člen
Prevozna cena za potnika in  izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki ga sprejme koncedent. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo, na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na napravi za prodajo oz. validacijo vozovnic.

Prevoznik je dolžan objaviti vozni red najkasneje 7 dni pred začetkom njegove uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu. Na posameznem postajališču prevoznik razobesi tisti del voznega reda, ki se nanaša na to postajališče in na celotno linijo. 

5. člen
V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen :

 • »Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe« (Uradni list RS, št. 27/17 in 34/18; v nadaljevanju besedila: Odlok),
 • »koncedent« je Mestna občina Celje,
 • »koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku,
 • »koncesionar« je Nomago d.o.o., pravna oseba, ki izvaja naloge javnega prevoza potnikov na podlagi koncesije,
 •  »prevoznik« je Nomago d.o.o., pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago,
 • »uporabnik« prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,
 • »potnica ali potnik« (v nadaljnjem besedilu: »potnik«) je fizična oseba, ki je upravičena do določenega prevoza v okviru javnega potniškega prometa, 
 • »prevoznina« je cena prevozne storitve.
 • »upravičenec« je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,
 • »ročna prtljaga« so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in ki jih potnik sam varuje
 •  »odhodni oziroma odpravni kraj« je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • »namembni kraj« je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča,
 •  »Terminske vozovnice« so elektronske vozovnice, ki veljajo za določeno obdobje na izbrani relaciji in so izdane na čip karticah in se glasijo na ime (tedenska, mesečna in letna) oz. na prinosnika (dnevna),
 • »Dnevna vozovnica« je vozovnica, ki velja do konca tistega dne, v katerem je bila prvič validirana,
 • »Enkratna vozovnica« je vozovnica za enkratno vožnjo od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,
 • »Tedenska vozovnica« je vozovnica, ki velja 7 dni od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,  
 • »Mesečna vozovnica« je vozovnica, ki  velja 1 mesec od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu,
 • »Letna vozovnica« je vozovnica, ki velja 1 leto od dneva aktivacije oz. validacije na avtobusu.
 • »validacija« je prva uporaba na avtobusu vnaprej kupljene terminske vozovnice z namenom prevoza
 • »vozovnica belica« listna vozovnica, ki jo izda prevoznik potniku, če ne deluje prevoznikov informacijski sistem.

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1 PREVOZNA POGODBA

6. člen
S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme (10. člen Odloka).

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. v primeru, da je neplačilo ugotovljeno po začetku vožnje s postajališča, mora izstopiti na prvem naslednjem postajališču.

7. člen
Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik.

8. člen
Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo posebej določeno.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

9. člen
Potniki se morajo v vozilu obnašati tako, da skrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

Potniki v vozilu ne smejo: 

 • pogovarjati se z voznikom, medtem ko vozi, 
 • ovirati ostalih potnikov pri uporabi javnega prevoza, 
 • kaditi, uživati alkoholnih pijač ali drugih snovi, ki vplivajo na psihofizično stanje,
 • uničevati ali odtujevati opreme ali onesnaževati avtobusa,
 • prevažati živali, razen psov vodnikov slepih skupaj s slepo osebo,
 • prevažati snovi, ki jih ni dovoljeno prevažati z vozili javnega potniškega prometa.

Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti dežurnega prometnika pri prevozniku in nadaljuje z vožnjo, prometnik o primerih kršitev dolžnega ravnanja potnikov nemudoma obvestiti policijo.

V primerih kršitev dolžnega ravnanja potnikov potnik ni upravičen do povrnitve voznine.

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki med potovanjem s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali vozno osebje in ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.
Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi na prvi naslednji avtobusni postaji oz. postajališču.

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega potnika.

10. člen
Koncesionar je potniku dolžan izdati vozovnico pred začetkom prevoza. 

Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

Vozovnica se praviloma glasi na prinositelja (dnevna, enkratna), lahko pa se glasi tudi na ime (tedenska, mesečna, letna).  

Vozovnica je enotna znotraj koncesijskega območja in mora zagotavljati potniku prevoz na katerikoli liniji. 

Koncesionar lahko uvede elektronske vozovnice, ki so prilagojene posebnim avtomatom za registracijo. V tem primeru je vozovnica veljavna šele, ko je registrirana. 

Cena prevoznih storitev (prevoznina) je enotna za vse potnike znotraj ene kategorije, cene prevoznih storitev po posameznih kategorijah so določene v ceniku prevoznin, ki jih na podlagi predloga pristojnega organa občinske uprave s sklepom potrdi Mestni svet Mestne občine Celje.

V primeru nakupa vozovnice s popustom je potnik dolžan ves čas trajanja veljavnosti vozovnice izkazovati upravičenost do uveljavljanih popustov z ustreznim dokumentom. V primeru, da potnik med veljavnostjo vozovnice izgubi pravico do uveljavljanega popusta pri nakupu vozovnice, mora potnik poskrbeti, da si pri prevozniku pravočasno uredi ustrezno vozovnico in v ta namen doplača razliko do polne cene vozovnice za isto časovno obdobje. V primeru, da vozno ali kontrolno osebje ugotovi, da potnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje popusta, se vozovnica odvzame in izda potrdilo. Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice, mora plačati koncesionarju nadomestno prevoznino v višini 5-kratne vrednosti dnevne vozovnice.

V primeru spremembe cenika mora koncesionar uskladiti splošne pogoje. Spremembe splošnih pogojev mora koncesionar objaviti 1 mesec prej začetkom njihove veljave.

11. člen
Potnik kupi enkratno vozovnico na avtobusu.

V predprodaji na prodajnih mestih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana, vključno s spletno stranjo prevoznika, lahko potnik kupi dnevno, tedensko, mesečno in letno vozovnico.

Spletni nakup vozovnice mora kupec izvesti vsaj 1 uro pred nameravanim prevozom. Vozovnice, ki so kupljene manj kot 1 uro pred prevozom, lahko v času validacije vozovnice ne bodo še veljavne.

Postopek registracije uporabnika za nakup vozovnic po spletu je določen na spletni strani prevoznika.
Pred zaključkom nakupa vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

V primeru spremembe cenika se lahko v splošnih pogojih določi rok, v katerem mora potnik izvesti validacijo (prvo uporabo terminske vozovnice), na podlagi česar pridobi pravice po do tedaj sprejetem ceniku. V primeru validacije po poteku tega roka veljajo za potnika pravice skladno s spremenjenim cenikom.

12. člen
Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza pri sebi in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolorja.

Terminska oz. elektronska vozovnica je veljavna šele, ko je validirana. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na napravi za validacijo (»validator«), s tem postane veljavni prevozni dokument, med vožnjo pa na zahtevo voznika in kontrolorja predložiti na vpogled.

Potnik, ki uporablja terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko. Potniku, ki se ne more ali noče identificirati, se vozovnica odvzame in izda potrdilo.

13. člen
Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice, mora plačati koncesionarju nadomestno prevoznino v višini 5-kratne vrednosti dnevne vozovnice. Vozno osebje ali kontrolor mora neveljavno (ponarejeno, preklicano) vozovnico potniku odvzeti.

O pritožbah glede odvzema vozovnice oziroma izreka nadomestne prevoznine odloča koncesionar.

Voznik ali kontrolor odvzameta terminsko vozovnico, če:

 • je tako poškodovana, da niso razvidni osnovni podatki,
 • se uporablja zunaj vnesenega termina ali relacije v terminski vozovnici,
 • je preklicana,
 • je ponarejena,
 • jo uporablja oseba, ki ni upravičenec do vozovnice.

14. člen
Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

15. člen
Potnik sme vstopiti in izstopiti samo na postajališču, kjer je po voznem redu predviden postanek in samo pri tako označenih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer je potrebno upoštevati posebne potrebe gibalno in senzorno oviranih potnikov.

16. člen
Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico uveljavljati zahtevke v naslednjem vrstnem redu:

 • zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja, če to ni mogoče, pa
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino, če to ni mogoče, pa
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

17. člen
Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile (okoliščin, na katere nihče ni imel vpliva in jih tudi ni mogel predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti), obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

18. člen
Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

2.2 PREVOZNE CENE

19. člen
Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku.

Plačilno sredstvo za nakup vozovnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina.
Za plačilo voznine na avtobusu se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

Na prodajnih mestih je vozovnice mogoče plačati z gotovino, plačilnimi (debetnimi) karticami in kreditnimi karticami Maestro, Mastercard, Visa, Diners.

Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.

Preko spleta je vozovnice mogoče plačati  s  kreditnimi karticami: Mastercard, Visa.

20. člen
Če je prevoznina obračunana nepravilno, mora koncesionar od potnika zahtevati bodisi doplačilo bodisi vrniti razliko, če je bila prevoznina plačana v previsokem znesku, vse na podlagi pisnega zahtevka potnika v 30 dneh po opravljenem prevozu. 

21. člen
Strošek nakupa brezstične kartice je 3 EUR.

V primeru izgube, kraje, uničenja ali podobnih dogodkov v zvezi z imetniško vozovnico (mesečno, letno), potnik vozovnico prekliče pri koncesionarju v skladu z Odlokom. Koncesionar v tem primeru izda dvojnik vozovnice in potniku zaračuna stroške v višini 3 EUR. Enako velja za elektronske vozovnice (razen v primeru razmagnetenja le-te).

22. člen
Če se prevoznina spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica pred spremembo cene, brez doplačila oziroma povračila razlike med novo in staro višino prevoznine.

2.3 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

23. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

24. člen
Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

25. člen
Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

26. člen
Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren. Šteje se, da je zahtevek pravočasno dostavljen, če je zadnji dan oddan na pošto s priporočeno pošiljko.

2.4 ODGOVORNOST POTNIKA

27. člen
V avtobusih mestnega javnega linijskega prevoza ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane, alkoholnih pijač ali drugih snovi, ki vplivajo na psihofizično stanje.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.

28. člen
Potnik ne sme hote ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje v višini dejanskih stroškov.

29. člen
Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3. PREVOZ ROČNE POTNIŠKE PRTLJAGE

30. člen
Za ročno prtljago se štejejo stvari, ki tehtajo do 20 kilogramov in so manjših dimenzij (ročne torbe, šolske torbe, manjši nahrbtniki, nakupovalne vrečke, manjši zavoji oziroma paketi), tako da jih imajo potniki lahko pri sebi ali pod sedežem, brez da bi ovirali druge potnike. Vozno osebje sme zavrniti prevoz prtljage, če ugotovi, da ni primerna.

Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila.

31. člen
Prevoz zložljivega invalidskega vozička in otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

32. člen
Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

33. člen
Potnik ne sme prinesti v avtobus v ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,
 • predmetov, ki so posamezno težji od 20 kg,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo.
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).

34. člen
Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari (»občutljiva prtljaga) ali dragocenosti, lahko na odgovornost potnika prepelje potnik kot ročno prtljago (če ustrezajo zahtevam glede ročne prtljage, določenim v prejšnjih odstavkih), pri čemer  za morebitne okvare ali škodo prevoznik ne odgovarja v nobenem primeru. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti niti za občutljivo prtljago.

35. člen
Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

4. NAJDENI PREDMETI

36. člen
Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.

37. člen
Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas,  opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

38. člen
Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)

39. člen
Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

5. PREVOZ ŽIVALI

40. člen   
Z vozili javnega linijskega se smejo prevažati le psi vodniki za slepe s slepo osebo. Psi morajo biti na vrvici, imeti morajo nagobčnik in znamko o veterinarskem cepljenju, veljavno za tekoče leto. 

6. REKLAMACIJE

41. člen
Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.

7. ZASTARANJE TERJATEV

42. člen
Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

43. člen
Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

44. člen
Zastaranje se pretrga, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.
Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja.

8. PRITOŽBE POTNIKOV

45. člen
Potnik lahko v roku 30 dni od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov pritozbe@nomago.si ali na spletni strani www.nomago.si, lahko pa jo poda tudi osebno na Avtobusni postaji Celje. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv, ter naslov za prejem odgovora.

Koncesionar se mora na pritožbo potnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane pomanjkljivosti opravljene prevozne storitve oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način in v rokih, določenih v 58. členu Odloka, pri čemer mora v poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo. 

Če potnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv koncesionarja, v kolikor se koncesionar ni odzval v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega odgovora koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi vloži na pristojni nadzorni organ občinske uprave zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov. 

Pristojni nadzorni organ občinske uprave po opravljenem upravnem postopku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru javnega linijskega prevoza ali mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov, če ugotovi, da je koncesionar pri opravljanju javnega linijskega prevoza ravnal v nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi ali običajnimi pravili izvajanja prevozov.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

46. člen
Osebni in drugi podatki potnikov, ki jih prevoznik pridobi na podlagi ali v zvezi s prevozi ter temi splošnimi pogoji prevoznika, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnitev pogodbenega ali zakonsko določenega namena. 

Naročnik s sprejemom pravil zasebnosti prevoznika, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in s seznanitvijo s Politiko varstva osebnih podatkov v družbi Nomago d.o.o. (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov) , prevozniku izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v zvezi z vsemi storitvami po teh Splošnih pogojih in kot je navedeno v pravilih zasebnosti prevoznika ter v skladu s predpisanim varstvom osebnih podatkov v družbi Nomago d.o.o. 
Prevoznik bo varoval in hranil vse osebne podatke naročnika/potnika v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov v Sloveniji in Evropski uniji.

10. KONČNE DOLOČBE

47. člen
Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 28.1.2019 dalje.

Objavljeni so na spletni strani www.nomago.si, na prodajnih mestih in na avtobusih.

Ljubljana, 24.1.2019

 

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.